Rekenmodel nazorgkosten Bodemsanering nu beschikbaar

Door de ontwikkeling van multifunctioneel naar functiegericht saneren is de nazorgopgave voor bodemsanering toegenomen. Nazorgverplichtingen maken veelal een groot deel uit van de totale kosten, omdat ze over lange perioden in stand gehouden moeten worden. Het bepalen van de nazorgkosten is echter vaak voer voor discussie en kan leiden tot stagnatie van nazorgprojecten. Daarom is het ‘Rekenmodel nazorgkosten Bodemsanering’ ontwikkeld: een breed gedragen en vrij beschikbare 'rekenmachine' om de nazorgkosten in beeld te brengen.

Op ad-hocbasis zijn in de loop der tijd verschillende modellen ontwikkeld, veelal voor eigen gebruik en deels ook voor andere typen nazorg dan van bodemsanering zoals nazorg bij Wm-stortplaatsen. Ieder model heeft zijn eigen methode, opzet en specifieke doelstelling, én specifieke manco's. Het ontbreken van een goed en breed gedragen model voor kosten en risico’s leidt tot onjuiste en niet eenduidige inschattingen (zowel te laag als te hoog) en discussies over de nazorgkosten.

Met het rekenmodel kan een goede financiële basis voor nazorg worden gelegd en kunnen processen rondom bodemkwaliteit verder worden geoptimaliseerd. Het rekenmodel is ontwikkeld in het kader van een project van de Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB), met vertegenwoordigers van adviesbureaus, bevoegde overheden en marktpartijen. Agentschap NL/Bodem+ beheert het rekenmodel.

Klik hier voor de downloadpagina en de handleiding

Meer info: Het artikel 'Eenduidigheid in berekening nazorgkosten bodemsanering' gaat dieper in op: Knelpunten rond de kostenbepaling en de mogelijkheden van het model.