4 redenen om online je waterzuivering te calculeren


Op de website van HMVT kun je sinds kort je eigen grondwaterzuivering calculeren. De voordelen van online calculeren:

 1. Snel en gemakkelijk: niet meer prutsen met ellenlange lijsten met onderdelen en dan handmatig de getallen overkloppen in je calculatie of spreadsheet programma: dat is zóóóóóóó 2011. 
 2. Minder kans op fouten
 3. Traceerbaar: geen handgeschreven vodje in je projectmap. Je kunt het bestand opslaan op je computer of bedrijfsnetwerk zodat ook na een half jaar snel terug te vinden waarmee precies gerekend is;
 4. Tijdbesparend: dan kun je ook eens op tijd naar huis (en dat gunnen we je van harte)  


De calculator van HMVT voor de huur van waterzuiveringen vind je hier. .

Meer informatie kun je vinden in het nieuwsitem ‘Nieuw! HMVT verhuurcalculator’ op de website van HMVT.

Headspacemetingen bij insitu bodemsaneringen (UPDATE)


HMVT past als aannemer vaak headspacemetingen toe bij bodemsaneringen om snel en tegen lage kosten indicatief een bodemverontreiniging in beeld te brengen. Na plaatsing van de filters voor de insitu bodemsanering worden alle filters doorgemeten met head-spacemeting. Dit is een indicatieve meting waarbij een standaardflesje half wordt gevuld en flink wordt geschud. Vervolgens wordt met een PID-meter de concentratie verontreiniging in de lucht boven het verontreinigde water gemeten en genoteerd. Voor vluchtige verontreinigingen, geeft dit een goede indicatie van de concentratie verontreiniging in het grondwater. Hiermee kunnen vervolgens:

 • De relevante monsters worden geselecteerd voor analyse op het lab;
 • De in situ bodemsanering worden geoptimaliseerd;


Deze techniek is toepasbaar voor vluchtige verontreinigingen zoals:

 • VOCl / Solvents (Per, Tri, Cis, VC,  Chloorethanen)
 • Aromaten ( BTEX ); 
 • Naftaleen 


Voordelen:

 • Snel, je weet direct in het veld de uitkomst;
 • Goedkoop
 • Goede indicatie van de aanwezigheid van vluchtige verontreinigingen
 • Snelle en gemakkelijke optimalisatie in situ bodemsanering
 • Betere selectie van monsters mogelijk waardoor de kosten voor (duur) labonderzoek kunnen worden geoptimaliseerd;

Nadelen:

 • Het blijft een indicatie, het is dus geen vervanging voor Sterlab / AS3000 monsters;


Met headspacemetingen kan snel en tegen lage kosten indicatief een bodemverontreiniging in beeld worden gebracht. HMVT past dit vaak toe bij de processturing van insitu bodemsaneringen. In de HMVTWiki ‘Headspacemetingen bij insitu bodemsaneringen’ wordt hier nader op ingegaan. 

UPDATE: In het artikel 'Field Investigation of Vapor-Phase-Based Groundwater Monitoring (PDF, 14 bladzijden)' wordt nader ingegaan op de relatie head-space en bodemluchtmeting en het gehalte verontreiniging in de bodem


8 tips voor een succesvolle sanering met ISCO


Insitu chemische oxidatie (ISCO) is een snelle en robuuste techniek voor bodemsanering. 8 tips voor een succesvolle sanering met insitu chemische oxidatie ( ISCO ): 
 1. Doe écht onderzoek in de bron van de bodemverontreiniging om te bepalen waar de grootste vracht zit en hoeveel vracht bodemverontreiniging aanwezig is in de bron. Met bodemluchtmetingen en head-spacemetingen krijg je vaak al een goed idee van waar de hoogste concentraties grondverontreiniging en DNAPL aanwezig zijn. Ook MIP sonderingen zijn een uitstekende manier om de bron van de bodemverontreiniging goed in beeld te brengen.
 2. Bij chemische oxidatie oxideer je niet alleen de verontreiniging, maar ook alle andere oxideerbare delen in de bodem worden geoxideerd. Bepaal daarom de natural oxidant demand (NOD of matrixbehoefte) van de bodem met eenvoudige labtest. 
 3. Maak reële afspraken over saneringsdoelstellingen. De laatste molecuul verontreiniging hoeft écht niet weg, ook doorsaneren tot de interventiewaarde is niet nodig.  Alleen het mobiele deel dat voor verspreiding en uitdamping zorgt moet je wegnemen. Het nieuwe bodembeleid biedt kansen voor reële saneringswaarden, maak daar optimaal gebruik van.
 4. Plaats goede injectiefilters (HDPE) met een goede bentoniet en betonafdichting om preferente en kortsluitstromen te voorkomen . Zo komt de oxidant ook echt terecht op de plek waar je het wilt hebben.
 5. Als je puur product (drijflaag, zaklaag, NAPL, DNAPL) gemakkelijk kan verwijderen met een extractietechniek (pump & treat, tweefasenextractie), doe dat dan ook. Dat is altijd goedkoper en effectiever dan het allemaal proberen te ‘verbranden’ met chemische oxidatie.
 6. Dicht ook bestaande onderzoeksfilters goed af, anders heb je de oxidant straks op het maaiveld liggen en niet in de bodem bij de verontreiniging;
 7. Met in situ chemische oxidatie ( ISCO ) wordt de bodemverontreiniging gemobiliseerd. Door gasvorming, hogere temperatuur en de ISCO zelf komt de verontreiniging los van de grond en gaan DNAPL’s in oplossing. De gehalten verontreiniging in het grondwater zijn na de eerste ronde ISCO vaak hoger dan bij de nulmeting. Voer meerdere ronden chemische oxidatie uit (minimaal 2) om rebounce effecten te voorkomen.
 8. Chemische oxidatie is een robuuste en snelle saneringstechniek, maar ondeskundige toepassing kan de situatie verergeren en het kan gevaarlijk zijn. Laat ISCO dus alleen uitvoeren door een deskundige aannemer en schakel deze bij voorkeur zo vroeg mogelijk  in. Bij voorkeur al bij het opstellen van het saneringsplan.
Meer informatie:PDF omzetten naar Word of Excel

Je kent het vast wel: je krijgt een beveiligde PDF binnen, maar je wilt eigenlijk wel grote stukken van het bestand gebruiken voor het betere Windows knip-en-plak werk. Eigenlijk wil je het PDF bestand omzetten naar een Word of Excel bestand met behoud van de opmaak. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, maar hieronder laat ik zien hoe ik dat doe.

Als het bestand is beveiligd, dan haal ik eerst met een gratis online service de beveiliging eraf. Dat kan bijvoorbeeld met Freemypfd of PDF unlock

Vervolgens gebruik ik de uitstekende gratis Nuance PDF reader om het bestand om te zetten naar Word of Excel.


Nb: je kunt voor het omzetten van een PDF bestand naar een Word bestand ook de online service PDFtools gebruiken.CORONA - een innovatieve luchtzuivering

Wie?
Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek (HMVT) ontwerpt, realiseert en onderhoudt vernieuwende milieutechnische oplossingen op maat voor bodem- en grondwatersanering en zuivering van water- en luchtstromen.

Wat is de CORONA?
De CORONA is een zogenaamde plasma-zuivering. Deze zuiveringstechniek heeft HMVT samen de universiteit Eindhoven ontwikkeld. Het hart van de CORONA bestaat uit een ‘pulsed CORONA plasma’.  Door stroompulsen van een hoog voltage wordt hier een plasma gecreëerd. Plasma is een geïoniseerd gas dat de verontreinigingen afbreekt.

Hoe werkt de CORONA?
Een corona is een veld (plasma) van reactieve deeltjes, elektronen en vrije radicalen dat vergelijkbaar is met een bliksemontlading. De Gepulste Corona Technologie creëert gecontroleerde minibliksems: elke paar nanoseconden wordt een extreem korte puls met een zeer hoog vermogen gegenereerd. Zo ontstaat een plasmaveld dat een factor tien krachtiger is dan bij niet-gepulste plasma’s en dat levert een efficiënter en energiezuiniger (lucht)zuiveringsproces op.


Waarvoor kun je de CORONA voor gebruiken?
In principe zo’n beetje voor alle verontreinigingen. De CORONA komt echter pas goed tot zijn recht bij:

 • Hoge debieten (duizenden kubieke meters per uur ) lucht met relatief lage concentraties verontreiniging;
 • CORONA werkt goed bij lange complexere moleculen (geur) omdat deze met heel weinig energie kunnen worden afgebroken;
 • Er zijn succesvolle testen gedaan voor diverse geur/stank luchtstromen, reiniging van verkeerslucht (o.a. fijnstof) en stallucht.
 • Nieuw is de reiniging van biogas, waarbij wel het H2S-gas maar niet het methaan wordt afgebroken;

In bovenstaande gevallen bespaart de CORONA veel geld en energie ten opzichte van andere technieken;

Waarvoor kun je de CORONA niet voor gebruiken?

Bij lage debieten lucht met hoge concentraties verontreiniging gebruikt de CORONA relatief veel energie en biedt het nauwelijks meerwaarde ten opzichte van andere zuiveringstechnieken. HMVT heeft overige vele andere technieken in huis (o.a. katalytische oxidatie) om deze stromen aan te pakken.

Waarom CORONA
 • Lage energie- en onderhoudskosten 
 • Geen verbruik van chemicaliën, actief kool en dergelijke 
 • Geschikt voor grote debieten; 
 • Effectief, ook voor lage concentraties verontreiniging


Wanneer beschikbaar?
Er is op dit moment 1 installatie voor het uitvoeren van pilots. In 2013 zal de CORONA in productie worden genomen.

Meer informatie
HMVT (www.hmvt.nl) , postbus 174, 6710 Ede
Telefoon +31 318- 624624
Contact persoon: Rienk Geertsma

Beleidswijziging aanpak mobiele verontreinigingen – nieuwe circulaire bodemsanering


Hieronder worden de voornaamste wijzigingen beschreven voor mobiele bodemverontreinigingen. Raadpleeg in geval van twijfel de (gehele) tekst van de Circulaire.  
Stabiele eindsituatie wordt deels losgelaten
Het concept van de ‘stabiele eindsituatie’ wordt deels verlaten. Als het bereiken van een stabiele eindsituatie te duur is in relatie tot de milieuwinst dan wordt verspreiding toegestaan. Uiteraard alleen als er geen kwetsbare objecten worden bedreigd. Kwetsbare objecten zijn onder andere:
 • Intrekgebieden van drinkwaterwinningen;
 • Industriële waterwinningen
 • Oppervlaktewater: Natura2000, schelpdierenwateren, zwemwater en water voor zalm- en karperachtigen;
 • Bepaalde andere natuurgebieden;
 • Particuliere waterwinningen
 • Gebieden welke geserveerd zijn voor toekomstige drinkwaterwinning
Paragraaf 1.1 van de circulaire: “een nuancering van het gebruik van de stabiele eindsituatie door een toenemend gebruik van de ondergrond.

Lokaal ‘maatwerk’ van bevoegd gezag blijft mogelijk
Paragraaf 1.2 van de circulaire: “Het bevoegd gezag mag voor specifieke situaties gemotiveerd maatwerk toestaan.

Gebiedsgerichte aanpak
Een gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater is mogelijk door (beleidsmatige) scheiding van de bronzone en pluim.

Saneringsdoelstelling mobiele verontreinigingen
Er wordt nog steeds een ‘kosteneffectieve’ sanering met zo min mogelijk nazorg nagestreefd.
Paragraaf 4.1.3 van de circulaire “De sanering van mobiele verontreinigingen moet leiden tot een kwaliteit van grond en grondwater die het gewenste gebruik van de boven- en ondergrond mogelijk maakt, de risico’s van de verspreiding van (rest)verontreinigingen na sanering zo veel mogelijk beperkt en zo min mogelijk nazorg vereist. Dit kan worden beschouwd als een ‘stabiele, milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie’. Met deze omschrijving wordt geen generiek normatieve invulling aan het begrip van ‘stabiele eindsituatie’ gegeven. [..]Wat als kosteneffectief kan worden beoordeeld en mag worden aangemerkt als een evenwichtige verhouding tussen baten en lasten van een sanering (inclusief in-situ technieken) hangt van zeer veel factoren af. [..] Bij mobiele verontreinigingen zal bijna altijd sprake zijn van maatwerk, waarbij het te realiseren saneringsdoel moet worden geplaatst en beoordeeld in een bredere (ruimtelijke) context.

Vier verschillende saneringsdoelstellingen
Er worden in de circulaire een viertal saneringsdoelstellingen uitgewerkt (bijlage 5 van de circulaire bodemsanering):
 1. Volledige verwijdering. Dit spreekt voor zich
 2. Beperkte restverontreinigingen in het grondwater. Hiermee wordt bedoeld dat er minder dan 1000 m3 bodemvolume in het grondwater achterblijft met gehalten die hoger zijn dan de interventiewaarde ( <1000 m3 >I grondwater ). Monitoring is in dit geval niet nodig.
 3. Grote restverontreinigingen in het grondwater met een min-of-meer stabiele eindsituatie waarbij de verontreiniging niet meer in omvang toeneemt. In dit geval is monitoring niet nodig, tenzij er sprake is van een bedreiging van een kwetsbaar object. Als er sprake is van een ‘kwetsbaar object’, dan is monitoring verplicht.
 4. Nog verspreidende restverontreinigingen in het grondwater. Dit wordt toegestaan als geen sprake is van kwetsbare objecten. Ook moet aangetoond en onderbouwd worden dat het opheffen van de verspreiding extreem duur is en niet opweegt tegen de milieuwinst.
In onderstaande tabel wordt de saneringsdoelen samengevat.


Substraatvergelijker voor stimulatie biologische afbraak VOCL (UPDATE)

'Substraatvergelijker' is een handige Excel spreadsheet om snel verschillende soorten substraten te vergelijken die worden gebruikt om de biologische afbraak te stimuleren van VOCl en andere gechloreerde koolwaterstoffen (biologische insitu sanering VOCl).

Wat kan ik ermee?
Als je een bestaand plan, berekening, bestek, omschrijving ed hebt waarin een hoeveelheid substraat voor de stimulatie van anaerobe biologische afbraak van VOCl is omschreven, dan kun je snel van een aantal andere gangbare substraten zien:
- hoeveel je ervan nodig hebt
- wat het ongeveer kost

Hoe werkt het?
1. Kies de soort substraat in cel C6 (pull down menu).
2. Vul hoeveelheid substraat in de cel D6

En vervolgens wordt van alle gangbare substraten het volgende uitgerekend:
- Waterstofproductie
- Hoeveel substraat er nodig voor dezelfde waterstofproductie als het substraat dat is gevuld in rij 6
- Globale kosten van de verschillende substraten

Alles wordt teruggerekend naar waterstofproductie omdat dit  maatgevend is voor de afbraak van VOCl, maar voor ook aerobe processen, nitraat-, ijzer- en  sulfaatreductie. Achtergrond informatie vind je hier.
Een nadere toelichting is opgenomen in het Excel bestand.

Download hier de substraatvergelijker voor anaerobe afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen (Excel 2003, 2007, 2010)

Update 3 april 2012: prijzen zijn aangepast