Studentenkampioenschap Grondboren op 5 oktober 2010

~~ mededeling ~~~


Op dinsdag 5 oktober is het weer zover, de Wageningse studievereniging Pyrus organiseert voor de 12e keer het Studentenkampioenschap Grondboren. Ook dit jaar zullen studenten, vakgroepen én bedrijven strijden om de eer, en natuurlijk zal het weer één groot feest worden.

Informatie: 
Datum: 5 oktober 2010, vanaf 17.30u
Locatie: Bietenveld aan de achterzijde van de studentencomplexen Haarweg/ Binnenveld
Kosten: 4 euro p.p. inclusief barbecue
Thema: Wild West Wageningen, Boor je wild
Feest achteraf in de International Club.

Rob Dijcker en Egbert Jansen zullen de young professionals binnen de bodemsector vertegenwoordigen. Wij vinden dit namelijk een ideale gelegenheid om onszelf binnen het werkveld te 'verbreden'. (In de meest letterlijke zin van het woord. :-) )

Om het Jong SKB team compleet te maken zoeken we nog teamgenoten. We willen namelijk geen modderfiguur slaan. Een team bestaat normaal gesproken uit 4 tot 5 mensen.

Ben jij die Jong SKB-er die zichzelf op deze fysieke wijze te verbreden?

Geef je dan nu op om samen met Rob en Egbert de grote boortrofee in wacht te slepen.

Opgeven voor het team kan via info@jongskb.nl

Van Tongeren (GroenLinks) over 'onconventioneel gas'

Vragen gesteld door Van Tongeren (GroenLinks) over proefboringen naar ' onconventioneel gas'.

1. Kent u het drieluik dat NRC/Handelsblad op 14, 15 en 16 juli publiceerde over de winning van zogenaamd ‘onconventioneel gas’, zoals leisteen en steenkoolgas?
2. Hoeveel aanvragen voor vergunningen naar het doen van proefboringen naar onconventioneel gas en/of de winning van dergelijk gas heeft u tot dusverre ontvangen? Hoeveel vergunningen heeft u afgewezen, toegekend of nog in behandeling? Welke maatschappijen betrof dit? Voor welke provincies werden de vergunningen aangevraagd?
3. Heeft staatsbedrijf Energie Beheer Nederland een rol bij deze projecten? Zo ja, welke?
4. Hoe beoordeelt u de risico’s die met de winning van onconventioneel gas gepaard gaan, zoals het gebruik van chemicaliën, die gemengd met zand en water onder hoge druk in de bodem geïnjecteerd worden om deze te ‘kraken’?
5. Klopt het dat er bij deze techniek zeer giftige chemicaliën als benzeen en xyleen gebruikt worden? Zo nee, welke chemicaliën worden er dan wel gebruikt? Zijn er eventuele risico’s aan dit gebruik verbonden?
6. Welke garanties heeft u dat de gebruikte chemicaliën niet ten dele achterblijven in de bodem of in het grondwater terecht komen?
7. Bent u bekend met het feit dat het aantal meldingen van vervuild grondwater in de Verenigde Staten, waar deze techniek al op enige schaal wordt toegepast, sindsdien stijgt? Wat is uw reactie daarop?
8. Hoe bent u van plan om te gaan met de complicatie dat er bij de winning van onconventioneel gas verhoudingsgewijs erg veel putten nodig zijn om te boren, wat bijvoorbeeld (onder meer door boorinstallaties) een forse aantasting van het landschap kan betekenen?
9. Bent u bekend met de groeiende publieke weerstand in de Verenigde Staten tegen het winnen van onconventioneel gas? Kunt u een inschatting geven van het maatschappelijk draagvlak van dergelijke projecten in Nederland in het algemeen en de maatschappelijke reacties op de locaties waar u al een vergunning voor proefboringen of winning afgaf in het bijzonder?
10. Welke gegevens heeft u over de hoeveelheid energie die nodig is om onconventioneel gas in Nederland te winnen in relatie tot de opbrengst? Wat is in dit verband uw reactie op de hoofdconclusie uit een van de schaarse studies hiernaar van de Britse Cornell University, waarin gesteld wordt dat de totale CO2!uitstoot van winning en gebruik van onconventioneel gas net zo hoog is als van olie?

Zie hier het hele stuk met de antwoorden.

bioschermen met innovatieve injectie-unit bij Vanderlande industries (HMVT)

Recent heeft HMVT drie bioschermen gerealiseerd bij Vanderlande Industries in Veghel. De bioschermen zijn aangebracht in de aanwezige VOCl-verontreiniging voor stimulering van de biologische afbraak. Voor de biologische sanering is een nieuwe injectie-unit ‘de biostimulator’ in gebruik genomen. HMVT heeft de biostimulator ontwikkeld voor stimulering van de afbraak bij omvangrijke VOCl-verontreinigingen. De start van de biologische sanering is in onderstaande TV-registratie vastgelegd.


In opdracht van Vanderlande Industries heeft HMVT drie bioschermen aangelegd in Veghel. De bioschermen bestaan uit ruim 100 injectiefilters en zijn op een diepte van 6, 10, 15 en 20 meter
aangebracht in de aanwezige VOCl-verontreiniging. De injectiefilters in de bioschermen zijn voorzien van een emulsie van soja-olie. Dit slow-release substraat dient als voeding voor de micro-organismen die de verontreiniging biologisch afbreken.Voor de biologische sanering heeft HMVT een nieuwe injectie-unit ‘de biostimulator’ in gebruik genomen. Met deze innovatieve injectie-unit wordt een emulsie van soja-olie in grote hoeveelheden aangemaakt met grondwater van de locatie. De biostimulator is voorzien van 2 mengtanks van 8 m3 en een speciale mengpomp. Via een brandweerslang wordt de aangemaakte substraatoplossing honderden meters verderop verpompt naar een verdeelunit op een trailer. Van hieruit wordt de emulsie geïnjecteerd over 10 tot 20 filters tegelijk. Met één injectieronde kan de biologische afbraak van VOCl gedurende circa 5 jaar worden gestimuleerd. Door toepassing van de biostimulator is HMVT erin geslaagd om de productie- en injectiesnelheid te verdrievoudigen. Stimulering van de afbraak is door deze opschaling nog kosteneffectiever geworden. 


De komende 5 jaar zal HMVT voor Vanderlande Industries de procesmonitoring uitvoeren in Veghel. Hierbij verrichten wij halfjaarlijks veldmetingen ter plaatse van de bioschermen om de afbraak te monitoren. Adviesbureau CSO zal halfjaarlijks de verontreinigingssituatie in het grondwater controleren. Het uiteindelijke doel van de bodemsanering is om de verspreiding van de verontreiniging in het grondwater een halt toe te roepen. Op deze wijze kan een stabiele eindsituatie voor de verontreiniging worden bereikt.


Bron
Manifold (tot 20 filters)

Bovenaanzicht Biostimulator

aansluiting injectiefilter

Gelezen: Use and Measurement of Mass Flux and Mass Discharge (ITRC, August 2010)

Het blijft lastige materie; voorspellen hoe een pluim van een VOCl verontreiniging zich precies gaat ontwikkelen in de toekomst zonder ingrepen of bijvoorbeeld na een gedeeltelijke bronsanering.

In het document Use and Measurement of Mass Flux and Mass Discharge van ITRC (augustus 2010, 154 bladzijden) wordt ingegaan op het concept ' massflux ' aan de hand van case-studies en eenvoudige modellen zoals de Mass Flux Toolkit.
Door het lezen van dit document krijg je een beter inzicht in het concept van 'mass flux' waardoor je betere conceptuele modellen van een locatie kunt maken en dus efficiënter kunt saneren.

Alleen aanbevolen voor mensen die een redelijke achtergrondkennis hebben van geohydrologie, stoftransport (met name van DNAPL) en het ontwerp van in situ saneringsmaatregelen.

Het document kun je hier downloaden.

CORONA luchtzuivering gaat verkeerslucht Eindhoven zuiveren (HMVT)


Het samenwerkingsverband van Oranjewoud, HMVT en de Technische Universiteit Eindhoven, dat samen de Corona Luchtzuiveringstechnologie ontwikkeld, is geselecteerd voor een subsidietraject uitgegeven door het SRE te Eindhoven.

Het SRE wil de praktische mogelijkheden voor zuivering van verkeerslucht in de regio Eindhoven onderzoeken. Voor partijen die daarvoor een goed plan konden indienen was een subsidie beschikbaar.

Ons plan omvat het zuiveren van de verkeerslucht in het ‘Dommeltunneltje’ in het centrum van Eindhoven met behulp van de Corona Luchtzuiveringstechniek. De resultaten van de testen (duur ca. 6 wkn) zullen worden doorvertaald naar de praktijksituatie van een actuele hot spot in Eindhoven. Eerdere testen met de Corona Technologie hebben positieve resultaten laten zien op NOx en fijn stof verwijdering, bijvoorbeeld bij tunnellucht en ondergrondse parkeergarages.

De Corona Technologie is een unieke techniek om grote luchtflows met relatief weinig energie te zuiveren. Dit wordt gerealiseerd door de dampen als het ware te zuiveren met behulp van ‘minibliksems’. Niet alleen verkeersemissies, maar ook emissies uit stallen en allerlei geuren kunnen er zeer goed mee worden gereduceerd. De uitvoering van de testen te Eindhoven zal een extra referentie vormen voor de inzet van de Corona Technologie bij reiniging van tunnellucht.

Meer info: HMVT

Afstanden en oppervlakten bepalen van een tekening in PDF

Tegenwoordig krijg je de meeste bodemonderzoeken en tekeningen digitaal binnen. Als je geluk hebt, is de tekening een fatsoenlijk CAD- of GIS bestand. Maar meestal is het een PDF bestand, of nog erger: een ingescand PDF-bestand. Om afstanden en oppervlakten te bepalen moet je de tekening uitprinten om vervolgens vast te stellen dat je geen schaal 1 : 67,89348701 op je schaallat hebt zitten.

De professionele versie van Acrobat heeft mogelijkheden om digitaal te meten, maar die versie kost honderden euro’s en die hebben de meeste mensen dus niet op hun computer geïnstalleerd staan. Onlangs heb ik het programma PDF-Xchange Viewer geïnstalleerd. Een snelle en vlotte PDF-reader die sneller start en werkt dan de officiële PDF-reader van Arcobat. Het programma heeft standaard hele gemakkelijke functies om afstanden en oppervlakten te meten. Tevens kun je gemakkelijk teksten, lijnen en dergelijke toevoegen. Als je het bestand onder een andere naam opslaat dan weet je zelf – of je collega of klant – over een half jaar ook nog precies hoe je de oppervlakten en afstanden hebt gemeten.

Je kunt het gratis programma hier downloaden (freeware). Klik hieronder voor een korte handleiding.

Bepalen afstanden en oppervlakten met PDF Xchange Viewer from Frank pels on Vimeo.

HMVT neemt Biostimulator in gebruik

HMVT heeft haar nieuwste injectie-unit in gebruik genomen. Deze ‘biostimulator’ maakt van grondwater van de lokatie ter plaatse het ENNA-substraat en injecteert dit vervolgens in de bodem via maximaal 20 injectiefilters tegelijk. ENNA is een slow-release substraat die de anaërobe afbraak van VOCl langdurig stimuleert. Sinds 2004 heeft HMVT ENNA succesvol toegepast op tientallen lokaties. Met één injectieronde kan de biologische afbraak van VOCl tot circa 5 jaar lang worden gestimuleerd. Tevens is de techniek geschikt om zware metalen duurzaam te laten neerslaan.
Met de biostimulator is HMVT erin geslaagd de productie- en injectiesnelheid te verdrievoudigen waardoor ENNA wat betreft kosten nog aantrekkelijker is geworden. Meer informatie bij HMVT.