Gratis aanbod HMVT universiteit: thermische bodemsanering


Vraagt u zich af “wat is dat eigenlijk, thermisch saneren?” en lijkt het u leuk om uw vakgenoten weer eens te ontmoeten?  Dan hebben wij op 25 oktober 2012 een unieke kans voor u. HMVT universiteit organiseert dan een gratis bijeenkomst over thermisch saneren (Electrical Resistance Heating).

Details:

HMVT universiteit
Voor ons staat kennisuitwisseling voorop en daarnaast is er volop gelegenheid om te netwerken. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de specialisten van HMVT en TRS, deels in het Engels.

Waarom zou ik komen?
 • Na deze bijeenkomst weet u zeer veel over thermische saneringen. U zult uw collega’s en klanten hiermee aangenaam verrassen;
 • Een unieke mogelijkheid om de specialisten van HMVT en TRS persoonlijk te spreken en direct antwoord op al uw vragen te krijgen;
 • Met aanvullende borrel en hapjes in een sfeervolle ambience: een ideale gelegenheid om te netwerken;
 • Het is helemaal gratis;

Wat is dat, thermisch saneren met Electrical Resistance Heating (ERH)?Electrical Resistance Heating (ERH) is toepasbaar bij bodem- en grondwatersaneringen. Het principe is eenvoudig. In de bodem worden elektroden geplaatst. Via deze elektroden wordt de bodem met behulp van elektriciteit tot maximaal het kookpunt van water opgewarmd. Deze warmte zet grondwater om in stoom zodat verontreiniging verdampt. Deze stoom en dampen worden vervolgens afgezogen. Voordelen ten opzichte van andere insitu technieken:
 • Het is  de meest robuuste insitu saneringstechniek die beschikbaar is. Je ‘kookt’ de verontreiniging uit de bodem;
 • Werkt ook uitstekend in ‘lastige bodems’ met klei- en leemlagen;
 • Werkt zeer snel (weken in plaats van jaren);
 • Ook goed toepasbaar onder gebouwen
 • Zeer geschikt voor zeer hoge concentraties en puur product;
 • Geen rebound;
 • Toepassing: o.a. VOCl, DNAPL, LNAPL, BTEX, olie, teer
 HMVT heeft sinds 1 oktober 2012 met TRS uit de Verenigde Staten een Joint Venture: HMVTRS. Via dit samenwerkingsverband brengen wij de thermische saneringstechniek van Electrical Resistance Heating (ERH) naar de Europese markt.

Inhoud van de middag
 • Hoe werkt het?
 • Wat kost het ongeveer?
 • Wat kunt u ermee? Wat niet?
 • Voordelen, nadelen, veiligheidsaspecten;
 • Voorbeeldprojecten;
 • Uw vragen;
 Meer informatie over ERH:

Video: demonstratie Flute-sampler voor detectie DNAPL

In onderstaand filmpje een verslag van de demonstratie van de 'Flute'.  Hiermee kan - door verkleuring op de sampler - NAPL en DNAPL direct zichtbaar gemaakt worden. De demonstratie werd uitgevoerd in opdracht van OVAM in het kader van het CityChlor project.

Video: injectie nano-ijzer (CityChlor)

In onderstaand filmpje wordt verslag gedaan van de injectie van nano-nulwaardig-ijzer bij een locatie in Vlaanderen. OVAM was opdrachtgever en e.a. is uitgevoerd in het kader van CityChlor.

Aanrader: Draftsight - gratis ACAD programma

Je kent het vast wel: je krijgt een ACAD tekening per mail en kunt hem niet openen want je hebt geen ACAD op je PC staan. Een licentie van ACAD kost tenslotte duizenden euro's.
Of je wilt snel nog even wat aanpassen aan een tekening maar de ACAD-tekenaar is al naar huis. Je kunt dan het ACAD bestand bekijken en aanpassen in je browser, maar dat is soms net niet genoeg.

Onlangs kwam ik het programma Draftsight tegen. Dit is een uitstekend gratis ACAD programma om DWG en DXF files mee te openen en te bewerken. Het is geen compleet ACAD programma, maar de meeste opties zitten er wel op. Alleen 3D wordt niet ondersteund.

Download het gratis ACAD programma Draftsight

Handig: Diffpdf - het vergelijken van PDF bestanden

Vele rapporten en documenten kennen meerdere versies. " Zoek de verschillen " is geen hobby van me, maar soms wil je toch achterhalen wat er veranderd is. In Word is het vergelijken van documenten gemakkelijk. Maar meestal beschik je niet over de originele Word documenten, maar alleen over de PDF bestanden. Met het handzame programma DiffPDF (6 Mb groot) kun je twee PDF bestanden met elkaar vergelijken. Er worden twee schermen naast elkaar getoond waarbij de verschillen zijn gemarkeerd.  Je kunt de verschillen ook als tekstbestand downloaden of laten doorvoeren in het desbetreffende PDF bestand.  En dat werkt een stuk sneller dan de documenten naast elkaar leggen en intensief gaan speuren wat de verschillen zijn.

10 vragen en antwoorden over de lekkage van koelmiddel bij Flevonice


1. Wat is er precies gebeurd?
Om de ijsbaan van 5 kilometer te maken en onder de nul graden te houden wordt er koelmiddel door een fijnmazig buizennetwerk in het ijs gepompt. Wat er precies is misgegaan is op dit moment nog niet bekend. De tanks hebben waarschijnlijk niet gelekt. Volgens berichten in de media zijn er meerdere lekkages geweest gedurende de paar jaar dat Flevonice heeft bestaan.

2. Hoeveel is er gelekt?
Volgens berichten in de media is er 150.000 liter gelekt. Dit is erg veel. Het hele systeem bevatte zo’n 400.000 liter. Dit betekent dat zo’n beetje één derde van alle koelvloeistof is weggelekt in een paar jaar tijd.
Bij bedrijven kan er ongemerkt best 0,5 tot 1% per jaar weglekken door onder andere onnauwigkeurigheden in de debietmeters. Maar zo’n grote hoeveelheid moet toch opgevallen zijn. Omroep Flevoland heeft becijferd dat alleen de aanschaf van zoveel koelmiddel circa 900.000 euro kost. Een dergelijke grote lekkage in zo’n korte tijd komt niet vaak voor.

3. Is het giftig?
Dat valt wel mee. Het koelmiddel bestaat vooral uit 1,2-propyleenglycol. Het is van alle koelmiddelen zo’n beetje de minst giftige. Het stofje is beperkt giftig voor mensen en dieren. Je moet een rat van 1 kilo zwaar zo’n 20 gram voeren voor hij dood gaat. Bij normaal gebruik zijn er geen risico’s voor brand, explosie en volksgezondheid. Zolang het spul niet verneveld wordt in de lucht of wordt opgegeten of gedronken is er niet zoveel aan de hand. Het terrein wordt niet gebruikt en is thans afgesloten. Blootstelling van mensen of dieren op korte termijn is niet erg waarschijnlijk.
De stof lost echter wel uitstekend op in water. Dit betekent dat door regenval (neerslag overschot) de stof met een theoretische snelheid van circa 0,5 meter per jaar in de bodem zal wegzakken. Ook kan het afstromen naar sloten in de omgeving en dan bijvoorbeeld door beregening in de lucht of in landbouwgewassen terecht komen. Binnen een half jaar moet er dus eigenlijk wel wat aan gebeuren.

4. Breekt het vanzelf af?
Bacteriën kunnen het afbreken als er zuurstof beschikbaar is. Als zulke hoeveelheden tegelijkertijd vrijkomen dan zal de beperkte hoeveelheid zuurstof in de bodem snel verbruikt zijn. De afbraak zal dan bijna stilvallen. Het ‘vanzelf’ afbreken in de bodem van 150.000 liter in de periode van vijf jaar is om die reden eigenlijk onmogelijk. Natuurlijke afbraak van verontreiniging wordt normaal bekeken over perioden van tientallen jaren. Omdat hier zoveel is vrijgekomen, zal deze periode vermoedelijk aanzienlijk langer zijn.
Bij omroep Flevoland vertelde de wethouder dat de verontreiniging is afgebroken omdat er bij onderzoek niets was aangetroffen. De voormalig eigenaar had zelf onderzoek laten doen en daarbij de plekken die onderzocht moesten worden zelf aangewezen. Na vijftien jaar gewerkt te hebben in de bodemsanering ben ik erg argwanend als de eigenaar zelf onderzoek laat doen en zelf de plaatsen daarvoor aanwijst.
In zulke gevallen kun je beter eerst gaan praten met oud-werknemers die geen binding meer hebben met het bedrijf en eens goed op luchtfoto’s en technische tekeningen gaan kijken. En daarna onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Dat levert over het algemeen de beste resultaten op.

5. Wie moet het opruimen?
De wet bodembescherming uit 1987 is daar duidelijk in. De veroorzaker (en anders de grondeigenaar) moet ervoor zorgen dat de bodem niet verontreinigd raakt. Als dit toch gebeurt moet hij maatregelen nemen om schade te voorkomen en het zo snel mogelijk op te ruimen. Ook moet hij dit direct melden bij de overheid.

6. Wie gaat het betalen?
De veroorzaker of anders de grondeigenaar. Flevonice is echter failliet. Er moet nagegaan worden wie aansprakelijk gesteld kan worden en bij wie dit verhaald moet worden. Mocht dit niets opleveren dan komt de rekening bij de overheid terecht.

7. Heeft de overheid zitten slapen?
Daar lijkt het wel een beetje op als je berichtgeving volgt. De gemeente heeft in 2008 een locatiebezoek gebracht en heeft daarna niet meer gecontroleerd. De ijsbaan is nieuw en uniek in zijn soort. Meer controle zou voor de hand hebben gelegen. De gemeente is verantwoordelijk voor de milieuvergunning.

De provincie is verantwoordelijk voor de wet Bodembescherming. Waarschijnlijk gaan zij pas wat doen als ze een melding hebben gekregen dat er een bodemverontreiniging is ontstaan.

Het Waterschap heeft het oppervlaktewater wel gecontroleerd, maar niet op de aanwezigheid van koelmiddel. Ze hebben aangekondigd dit alsnog te gaan doen.

Het drinkwaterbedrijf gaat pas wat doen als hun drinkwaterputten worden ‘bedreigd’. Deze putten zitten erg diep dus dat is (nog) niet het geval. Zij ondernemen voorlopig geen actie.

Het lijkt erop dat de handhaving en onderlinge samenwerking tussen de overheden gebrekkig is geweest. GroenLinks Dronten heeft hierover al vragen gesteld.

8. Hoe gaat het verder?
De gemeente heeft de curator gesommeerd binnen drie maanden aanvullend onderzoek te doen en met een oplossing te komen. Pas hierna worden vervolgstappen genomen.

9. Kan het gesaneerd worden?
Het kan absoluut gesaneerd worden. De precieze aanpak hangt af van de omvang en gehalten waarmee de verontreinigingen voorkomen.

De locatie wordt op dit moment niet gebruikt. Het is mogelijk dat de grond wordt ontgraven en in zogenaamd ‘landfarm’ op de locatie wordt gereinigd waarna het weer teruggebracht kan worden op de locatie. Het grondwater kan worden onttrokken en op de locatie (biologisch) wordt gereinigd. Een dergelijke sanering duurt 2 tot 5 jaar.

10. Wat kost dat?
Over de kosten valt nu nog niet veel te zeggen, maar een dergelijke bodemsaneringsoperatie kost al snel meer dan een miljoen euro. Een behoorlijke tegenvaller die een eventuele doorstart van Flevonice niet gemakkelijker zal maken.


Update 10 december 2012:
De resultaten van aanvullend onderzoek zijn alweer bijna twee maanden gereed maar niet openbaar. De voormalig eigenaar laat echter in de pers bekend maken dat “de glycol in de bodem is grotendeels door de natuur afgebroken. Het restant van de vervuiling blijft binnen de norm.”
Vanuit de gemeente Dronten is er echter geen bevestiging. Ook is het rapport nog steeds niet openbaar. Maar als het waar is, dan roept dat toch wel wat vragen op.

Glycol breekt biologisch af onder zuurstofrijke (aerobe) omstandigheden. Er schijnt 150.000 liter gelekt te zijn. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat 150.000 liter in zo’n korte periode (een paar jaar) bijna compleet is afgebroken in de bodem zonder actieve saneringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld beluchting (airsparging) en het toevoegen van nutriënten om het proces behoorlijk te versnellen.

Wat kan er dan wel aan de hand zijn? Dit roept de volgende vragen / veronderstellingen op:

 1.  Is er wel daadwerkelijk 150.000 liter glycol in de bodem terecht gekomen? Misschien was de glycol sterk verdund? Misschien is een groot deel op de (bevroren) bodem blijven liggen en verdampt? Misschien is een groot deel afgestroomd en afgevoerd via sloten, watergangen, drainage, riolering? Kortom: misschien is slechts een deel van deze 150.000 liter daadwerkelijk in de bodem terecht gekomen. 
 2.  Is er wel bodemonderzoek gedaan op de goede plekken? Met andere woorden: zijn er wel grondboringen en monsters genomen op de goede plekken en is er niet om (een deel) van de verontreiniging heen geboord? Dit hoeft overigs absoluut niet opzet gebeurd te zijn. Dit komt helaas vaker voor in de praktijk van bodemonderzoek. Het is statistisch helaas gemakkelijker om naast een  verontreiniging te boren dan er precies middenin, vooral als een verontreiniging voorkomt als een zogenaamde ‘puntbron’. Bij een puntbron komt heel veel verontreiniging voor over een hele beperkte oppervlakte.

Zonder relevante historische informatie en de bodemonderzoeken blijft het natuurlijk gissen.

Er was destijds veel consternatie over deze bodemverontreiniging. Daarom is het wel erg merkwaardig dat de bodemonderzoeksgegevens nog steeds niet vrijgegeven zijn. Je zou er toch bijna wat van gaan denken……… Frank Pels woont in Biddinghuizen en werkt al 16 jaar in de bodemsanering 

Handig: flowschema gasfabriek

Altijd lastig om iemand uit te leggen hoe de fabricage van stadsgas uit kolen vroeger in zijn werk ging. Dit is van belang om te achterhalen welke bodemverontreinigingen op welke plaats zijn ontstaan. Hierbij een handig flowschema (Engeltalig) van een gasfabriek om te kunnen uitleggen hoe dit werkte. 

4 redenen om online je waterzuivering te calculeren


Op de website van HMVT kun je sinds kort je eigen grondwaterzuivering calculeren. De voordelen van online calculeren:

 1. Snel en gemakkelijk: niet meer prutsen met ellenlange lijsten met onderdelen en dan handmatig de getallen overkloppen in je calculatie of spreadsheet programma: dat is zóóóóóóó 2011. 
 2. Minder kans op fouten
 3. Traceerbaar: geen handgeschreven vodje in je projectmap. Je kunt het bestand opslaan op je computer of bedrijfsnetwerk zodat ook na een half jaar snel terug te vinden waarmee precies gerekend is;
 4. Tijdbesparend: dan kun je ook eens op tijd naar huis (en dat gunnen we je van harte)  


De calculator van HMVT voor de huur van waterzuiveringen vind je hier. .

Meer informatie kun je vinden in het nieuwsitem ‘Nieuw! HMVT verhuurcalculator’ op de website van HMVT.

Headspacemetingen bij insitu bodemsaneringen (UPDATE)


HMVT past als aannemer vaak headspacemetingen toe bij bodemsaneringen om snel en tegen lage kosten indicatief een bodemverontreiniging in beeld te brengen. Na plaatsing van de filters voor de insitu bodemsanering worden alle filters doorgemeten met head-spacemeting. Dit is een indicatieve meting waarbij een standaardflesje half wordt gevuld en flink wordt geschud. Vervolgens wordt met een PID-meter de concentratie verontreiniging in de lucht boven het verontreinigde water gemeten en genoteerd. Voor vluchtige verontreinigingen, geeft dit een goede indicatie van de concentratie verontreiniging in het grondwater. Hiermee kunnen vervolgens:

 • De relevante monsters worden geselecteerd voor analyse op het lab;
 • De in situ bodemsanering worden geoptimaliseerd;


Deze techniek is toepasbaar voor vluchtige verontreinigingen zoals:

 • VOCl / Solvents (Per, Tri, Cis, VC,  Chloorethanen)
 • Aromaten ( BTEX ); 
 • Naftaleen 


Voordelen:

 • Snel, je weet direct in het veld de uitkomst;
 • Goedkoop
 • Goede indicatie van de aanwezigheid van vluchtige verontreinigingen
 • Snelle en gemakkelijke optimalisatie in situ bodemsanering
 • Betere selectie van monsters mogelijk waardoor de kosten voor (duur) labonderzoek kunnen worden geoptimaliseerd;

Nadelen:

 • Het blijft een indicatie, het is dus geen vervanging voor Sterlab / AS3000 monsters;


Met headspacemetingen kan snel en tegen lage kosten indicatief een bodemverontreiniging in beeld worden gebracht. HMVT past dit vaak toe bij de processturing van insitu bodemsaneringen. In de HMVTWiki ‘Headspacemetingen bij insitu bodemsaneringen’ wordt hier nader op ingegaan. 

UPDATE: In het artikel 'Field Investigation of Vapor-Phase-Based Groundwater Monitoring (PDF, 14 bladzijden)' wordt nader ingegaan op de relatie head-space en bodemluchtmeting en het gehalte verontreiniging in de bodem


8 tips voor een succesvolle sanering met ISCO


Insitu chemische oxidatie (ISCO) is een snelle en robuuste techniek voor bodemsanering. 8 tips voor een succesvolle sanering met insitu chemische oxidatie ( ISCO ): 
 1. Doe écht onderzoek in de bron van de bodemverontreiniging om te bepalen waar de grootste vracht zit en hoeveel vracht bodemverontreiniging aanwezig is in de bron. Met bodemluchtmetingen en head-spacemetingen krijg je vaak al een goed idee van waar de hoogste concentraties grondverontreiniging en DNAPL aanwezig zijn. Ook MIP sonderingen zijn een uitstekende manier om de bron van de bodemverontreiniging goed in beeld te brengen.
 2. Bij chemische oxidatie oxideer je niet alleen de verontreiniging, maar ook alle andere oxideerbare delen in de bodem worden geoxideerd. Bepaal daarom de natural oxidant demand (NOD of matrixbehoefte) van de bodem met eenvoudige labtest. 
 3. Maak reële afspraken over saneringsdoelstellingen. De laatste molecuul verontreiniging hoeft écht niet weg, ook doorsaneren tot de interventiewaarde is niet nodig.  Alleen het mobiele deel dat voor verspreiding en uitdamping zorgt moet je wegnemen. Het nieuwe bodembeleid biedt kansen voor reële saneringswaarden, maak daar optimaal gebruik van.
 4. Plaats goede injectiefilters (HDPE) met een goede bentoniet en betonafdichting om preferente en kortsluitstromen te voorkomen . Zo komt de oxidant ook echt terecht op de plek waar je het wilt hebben.
 5. Als je puur product (drijflaag, zaklaag, NAPL, DNAPL) gemakkelijk kan verwijderen met een extractietechniek (pump & treat, tweefasenextractie), doe dat dan ook. Dat is altijd goedkoper en effectiever dan het allemaal proberen te ‘verbranden’ met chemische oxidatie.
 6. Dicht ook bestaande onderzoeksfilters goed af, anders heb je de oxidant straks op het maaiveld liggen en niet in de bodem bij de verontreiniging;
 7. Met in situ chemische oxidatie ( ISCO ) wordt de bodemverontreiniging gemobiliseerd. Door gasvorming, hogere temperatuur en de ISCO zelf komt de verontreiniging los van de grond en gaan DNAPL’s in oplossing. De gehalten verontreiniging in het grondwater zijn na de eerste ronde ISCO vaak hoger dan bij de nulmeting. Voer meerdere ronden chemische oxidatie uit (minimaal 2) om rebounce effecten te voorkomen.
 8. Chemische oxidatie is een robuuste en snelle saneringstechniek, maar ondeskundige toepassing kan de situatie verergeren en het kan gevaarlijk zijn. Laat ISCO dus alleen uitvoeren door een deskundige aannemer en schakel deze bij voorkeur zo vroeg mogelijk  in. Bij voorkeur al bij het opstellen van het saneringsplan.
Meer informatie:PDF omzetten naar Word of Excel

Je kent het vast wel: je krijgt een beveiligde PDF binnen, maar je wilt eigenlijk wel grote stukken van het bestand gebruiken voor het betere Windows knip-en-plak werk. Eigenlijk wil je het PDF bestand omzetten naar een Word of Excel bestand met behoud van de opmaak. Er zijn verschillende manieren om dat te doen, maar hieronder laat ik zien hoe ik dat doe.

Als het bestand is beveiligd, dan haal ik eerst met een gratis online service de beveiliging eraf. Dat kan bijvoorbeeld met Freemypfd of PDF unlock

Vervolgens gebruik ik de uitstekende gratis Nuance PDF reader om het bestand om te zetten naar Word of Excel.


Nb: je kunt voor het omzetten van een PDF bestand naar een Word bestand ook de online service PDFtools gebruiken.CORONA - een innovatieve luchtzuivering

Wie?
Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek (HMVT) ontwerpt, realiseert en onderhoudt vernieuwende milieutechnische oplossingen op maat voor bodem- en grondwatersanering en zuivering van water- en luchtstromen.

Wat is de CORONA?
De CORONA is een zogenaamde plasma-zuivering. Deze zuiveringstechniek heeft HMVT samen de universiteit Eindhoven ontwikkeld. Het hart van de CORONA bestaat uit een ‘pulsed CORONA plasma’.  Door stroompulsen van een hoog voltage wordt hier een plasma gecreëerd. Plasma is een geïoniseerd gas dat de verontreinigingen afbreekt.

Hoe werkt de CORONA?
Een corona is een veld (plasma) van reactieve deeltjes, elektronen en vrije radicalen dat vergelijkbaar is met een bliksemontlading. De Gepulste Corona Technologie creëert gecontroleerde minibliksems: elke paar nanoseconden wordt een extreem korte puls met een zeer hoog vermogen gegenereerd. Zo ontstaat een plasmaveld dat een factor tien krachtiger is dan bij niet-gepulste plasma’s en dat levert een efficiënter en energiezuiniger (lucht)zuiveringsproces op.


Waarvoor kun je de CORONA voor gebruiken?
In principe zo’n beetje voor alle verontreinigingen. De CORONA komt echter pas goed tot zijn recht bij:

 • Hoge debieten (duizenden kubieke meters per uur ) lucht met relatief lage concentraties verontreiniging;
 • CORONA werkt goed bij lange complexere moleculen (geur) omdat deze met heel weinig energie kunnen worden afgebroken;
 • Er zijn succesvolle testen gedaan voor diverse geur/stank luchtstromen, reiniging van verkeerslucht (o.a. fijnstof) en stallucht.
 • Nieuw is de reiniging van biogas, waarbij wel het H2S-gas maar niet het methaan wordt afgebroken;

In bovenstaande gevallen bespaart de CORONA veel geld en energie ten opzichte van andere technieken;

Waarvoor kun je de CORONA niet voor gebruiken?

Bij lage debieten lucht met hoge concentraties verontreiniging gebruikt de CORONA relatief veel energie en biedt het nauwelijks meerwaarde ten opzichte van andere zuiveringstechnieken. HMVT heeft overige vele andere technieken in huis (o.a. katalytische oxidatie) om deze stromen aan te pakken.

Waarom CORONA
 • Lage energie- en onderhoudskosten 
 • Geen verbruik van chemicaliën, actief kool en dergelijke 
 • Geschikt voor grote debieten; 
 • Effectief, ook voor lage concentraties verontreiniging


Wanneer beschikbaar?
Er is op dit moment 1 installatie voor het uitvoeren van pilots. In 2013 zal de CORONA in productie worden genomen.

Meer informatie
HMVT (www.hmvt.nl) , postbus 174, 6710 Ede
Telefoon +31 318- 624624
Contact persoon: Rienk Geertsma

Beleidswijziging aanpak mobiele verontreinigingen – nieuwe circulaire bodemsanering


Hieronder worden de voornaamste wijzigingen beschreven voor mobiele bodemverontreinigingen. Raadpleeg in geval van twijfel de (gehele) tekst van de Circulaire.  
Stabiele eindsituatie wordt deels losgelaten
Het concept van de ‘stabiele eindsituatie’ wordt deels verlaten. Als het bereiken van een stabiele eindsituatie te duur is in relatie tot de milieuwinst dan wordt verspreiding toegestaan. Uiteraard alleen als er geen kwetsbare objecten worden bedreigd. Kwetsbare objecten zijn onder andere:
 • Intrekgebieden van drinkwaterwinningen;
 • Industriële waterwinningen
 • Oppervlaktewater: Natura2000, schelpdierenwateren, zwemwater en water voor zalm- en karperachtigen;
 • Bepaalde andere natuurgebieden;
 • Particuliere waterwinningen
 • Gebieden welke geserveerd zijn voor toekomstige drinkwaterwinning
Paragraaf 1.1 van de circulaire: “een nuancering van het gebruik van de stabiele eindsituatie door een toenemend gebruik van de ondergrond.

Lokaal ‘maatwerk’ van bevoegd gezag blijft mogelijk
Paragraaf 1.2 van de circulaire: “Het bevoegd gezag mag voor specifieke situaties gemotiveerd maatwerk toestaan.

Gebiedsgerichte aanpak
Een gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater is mogelijk door (beleidsmatige) scheiding van de bronzone en pluim.

Saneringsdoelstelling mobiele verontreinigingen
Er wordt nog steeds een ‘kosteneffectieve’ sanering met zo min mogelijk nazorg nagestreefd.
Paragraaf 4.1.3 van de circulaire “De sanering van mobiele verontreinigingen moet leiden tot een kwaliteit van grond en grondwater die het gewenste gebruik van de boven- en ondergrond mogelijk maakt, de risico’s van de verspreiding van (rest)verontreinigingen na sanering zo veel mogelijk beperkt en zo min mogelijk nazorg vereist. Dit kan worden beschouwd als een ‘stabiele, milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie’. Met deze omschrijving wordt geen generiek normatieve invulling aan het begrip van ‘stabiele eindsituatie’ gegeven. [..]Wat als kosteneffectief kan worden beoordeeld en mag worden aangemerkt als een evenwichtige verhouding tussen baten en lasten van een sanering (inclusief in-situ technieken) hangt van zeer veel factoren af. [..] Bij mobiele verontreinigingen zal bijna altijd sprake zijn van maatwerk, waarbij het te realiseren saneringsdoel moet worden geplaatst en beoordeeld in een bredere (ruimtelijke) context.

Vier verschillende saneringsdoelstellingen
Er worden in de circulaire een viertal saneringsdoelstellingen uitgewerkt (bijlage 5 van de circulaire bodemsanering):
 1. Volledige verwijdering. Dit spreekt voor zich
 2. Beperkte restverontreinigingen in het grondwater. Hiermee wordt bedoeld dat er minder dan 1000 m3 bodemvolume in het grondwater achterblijft met gehalten die hoger zijn dan de interventiewaarde ( <1000 m3 >I grondwater ). Monitoring is in dit geval niet nodig.
 3. Grote restverontreinigingen in het grondwater met een min-of-meer stabiele eindsituatie waarbij de verontreiniging niet meer in omvang toeneemt. In dit geval is monitoring niet nodig, tenzij er sprake is van een bedreiging van een kwetsbaar object. Als er sprake is van een ‘kwetsbaar object’, dan is monitoring verplicht.
 4. Nog verspreidende restverontreinigingen in het grondwater. Dit wordt toegestaan als geen sprake is van kwetsbare objecten. Ook moet aangetoond en onderbouwd worden dat het opheffen van de verspreiding extreem duur is en niet opweegt tegen de milieuwinst.
In onderstaande tabel wordt de saneringsdoelen samengevat.


Substraatvergelijker voor stimulatie biologische afbraak VOCL (UPDATE)

'Substraatvergelijker' is een handige Excel spreadsheet om snel verschillende soorten substraten te vergelijken die worden gebruikt om de biologische afbraak te stimuleren van VOCl en andere gechloreerde koolwaterstoffen (biologische insitu sanering VOCl).

Wat kan ik ermee?
Als je een bestaand plan, berekening, bestek, omschrijving ed hebt waarin een hoeveelheid substraat voor de stimulatie van anaerobe biologische afbraak van VOCl is omschreven, dan kun je snel van een aantal andere gangbare substraten zien:
- hoeveel je ervan nodig hebt
- wat het ongeveer kost

Hoe werkt het?
1. Kies de soort substraat in cel C6 (pull down menu).
2. Vul hoeveelheid substraat in de cel D6

En vervolgens wordt van alle gangbare substraten het volgende uitgerekend:
- Waterstofproductie
- Hoeveel substraat er nodig voor dezelfde waterstofproductie als het substraat dat is gevuld in rij 6
- Globale kosten van de verschillende substraten

Alles wordt teruggerekend naar waterstofproductie omdat dit  maatgevend is voor de afbraak van VOCl, maar voor ook aerobe processen, nitraat-, ijzer- en  sulfaatreductie. Achtergrond informatie vind je hier.
Een nadere toelichting is opgenomen in het Excel bestand.

Download hier de substraatvergelijker voor anaerobe afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen (Excel 2003, 2007, 2010)

Update 3 april 2012: prijzen zijn aangepast

Altijd inzicht in de meest actuele meetgegevens


De behoefte naar realtime inzicht in actuele meetgegevens groeit. Oranjewoud heeft daarom OWMonit ontwikkeld voor het online uitvoeren van metingen, registratie, beheer en visualisatie van meetdata. Momenteel is het online monitoren van grondwaterstijghoogten al operationeel. In de toekomst kunnen hieraan ook andere metingen gekoppeld worden, zoals die van zettingen, grondverplaatsingen, trillingen, geluid, temperatuur (WKO) e.d.

Online monitoren van grondwaterstijghoogten
Actieve bewaking van het grondwaterpeil is nodig om alert te kunnen reageren. Grondwatermonitoring en grondwaterbeheer bij het uitvoeren van ondermeer bodemsaneringen en bronbemalingen krijgt een steeds belangrijkere rol. Dit komt meer en meer terug in vergunningseisen van bevoegde overheidsinstanties. Realtime inzicht in de actuele grondwaterstanden en stromingsrichtingen is hierbij vereist om ongewenste situaties en schade te voorkomen. Ook bij het gebiedsgerichte grondwaterbeheer kan direct ingrijpen bij een te laag of te hoog waterpeil noodzakelijk zijn. Oranjewoud geeft met OWMonit invulling aan deze toenemende vraag vanuit de markt, waarbij dit systeem wereldwijd toepasbaar is gemaakt.

Hoe werkt OWMonit? 
OWMonit ontvangt gegevens van dataloggers die zijn uitgerust met een draadloze GPRS unit. De dataloggers zelf kunnen worden uitgerust met verschillende typen meetkoppen. De metingen van de grondwaterstand worden met een zelf in te stellen tijdsinterval herhaald.

De meetkop en datalogger zijn in alle typen peilbuizen met een inwendige diameter > 25 mm toepasbaar. De meetgegevens worden automatisch opgeslagen en verzonden. De meetgegevens zijn vervolgens eenvoudig via een PC met internetverbinding te bekijken. Via een inlogaccount krijgt u toegang om in OWMonit mee te kijken en de meetdata te downloaden. Deze kunnen vervolgens eenvoudig worden weergegeven in een tabel of grafiek.

Vooraf kunnen ook grenswaarden worden ingesteld. Wordt een bepaalde grenswaarde over- of onderschreden, dan wordt direct een email of SMS gestuurd. Op deze manier is het mogelijk tijdig maatregelen te nemen op een ontstane situatie.

Voorbeelden van realtime monitoren met OWMonit

Monitoren van grondwaterverontreinigingen
Verandering in grondwaterstand kan leiden tot verdere verspreiding van een grondwaterverontreiniging. Daarom is dit systeem uitermate geschikt om in te zetten op langlopende milieukundige grondwatermonitoringen. Ook wanneer bij werkzaamheden nabij een grondwaterverontreiniging de grondwaterstand tijdelijk verlaagd wordt, kunnen met OWMonit de effecten op de verontreinigingspluim meteen inzichtelijk gemaakt worden.

Monitoren van bronbemalingen
Bij bouw- en rioolwerkzaamheden wordt vaak de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. Hierdoor kan schade ontstaan in de directe omgeving door verzakking van gebouwen en verdroging van beplantingen. Vergunning verlenende instanties stellen daarom eisen aan de maximale drooglegging. Met OWMonit kan realtime de grondwaterstandsverlaging worden gemonitoord.

Ook het omgekeerde geldt. Indien een minimale drooglegging noodzakelijk is om werkzaamheden uit te kunnen voeren en schade aan de nieuwbouw te voorkomen, is realtime inzicht in de grondwaterstand noodzakelijk. Indien door storing de bronnering uitvalt, wordt middels het alarmsysteem direct een email of SMS gestuurd. Direct handelen op de ontstane situatie is hierdoor mogelijk.

Monitoren bij grondwater gerelateerd peilbeheer
Binnen tal van water- en hoogheemraadschappen vindt omschakeling plaats van het traditionele peilbeheer naar integraal waterbeheer. Hierbij wordt het oppervlaktewaterpeil gestuurd aan de hand van de gemeten en gewenste grondwaterstanden. OWMonit maakt het mogelijk dagelijks het peilbeheer af te stemmen op de grondwaterstanden.

Monitoren bij warmte en koude opslag (WKO)
Warmte- en koudeopslag is een duurzame techniek om in de winter gebouwen te verwarmen en in de zomer te koelen. Het rendement van dit systeem is onder meer afhankelijk van het verschil in grondwatertemperatuur. Met OWMonit is het nu mogelijk dagelijks de grondwatertemperaturen te volgen en zo nodig bij te sturen.

Lees folder 'OWMonit, Altijd inzicht in de meest actuele meetgegevens '

Werken met zuiggraafmachines in verontreinigde grond erg risicovol


Werken met zuiggraafmachines in verontreinigde grond brengt grote risico’s met zich mee. Het is daarom niet aan te bevelen om deze techniek in te zetten voor het opzuigen van verontreinigde grond. Dit is de conclusie van het onderzoek van René Gielians, hogere veiligheidskundige bij Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud en Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek bv. Het onderzoek werd door CASOS bekroond met een Sharing Stone Award.

Zuiggraaftechnieken worden oorspronkelijk toegepast voor het opzuigen van schone grond of ander materiaal op moeilijk bereikbare plaatsen. Steeds meer bedrijven gebruiken zuiggraafmachines voor bodemsaneringen. Gielians: ‘Er is weinig bekend over de risico’s die deze toepassing met zich mee brengt. Alhoewel er enkele kleine incidenten zijn geweest, is er geen diepgaand onderzoek gedaan naar de gevaren en bijpassende beheersmaatregelen voor het werken met zuiggravers in verontreinigde grond.’


Explosiegevaar 
Gielians concludeert dat het met de huidige stand van de techniek en de huidige richtlijnen, niet aan te bevelen is om zuiggraafmachines in te zetten voor het opzuigen van met vluchtige stoffen vervuilde grond. ‘Tijdens deze werkzaamheden kan er in de machine zelf een explosieve atmosfeer ontstaan, maar de machine zelf kan ook een explosie veroorzaken. Op basis van deze bevindingen heb ik gekeken naar de beheersmaatregelen die er zijn om explosies te voorkomen of te beperken. Deze maatregelen zijn echter nog niet voorhanden.”

Sharing Stone Award
Het onderzoek  werd door CASOS bekroond met een ‘Sharing Stone’ Award. De award wordt toegekend aan initiatieven die bijdragen aan een grotere veiligheid. CASOS staat voor Contractor Alliance for Safety On Shell operations. CASOS bestaat uit bedrijven die werkzaamheden uitvoeren voor NAM en voor het Britse deel van de Shell Asset ONEGAS op het gebied van Engineering&Maintenance en Projecten.

Meer informatie: het artikel 'Werken met zuiggraafmachines in verontreinigde grond erg risicovol' op HMVT.nl

Lees het rapport 'Zuiggraven in verontreinigde bodem: Het verhogen van veiligheid bij bodemsaneringen met zuiggraaftechnieken'

nieuwe revolutionaire luchtzuivering ( Corona )

Met de techniek van de gepulste Corona wordt een koude plasma luchtzuivering gecreëerd.  De techniek gebruikt hoogspanning in extreem korte pulsen om een (koud) plasmaveld te vormen. Door de hoogenergetische pulsen kunnen zeer efficiënt elektronen vrijgemaakt worden die vervolgens een breed scala aan dampen kunnen reinigen.

Voordelen ten opzichte van andere luchtreinigingstechnieken:
 • Grote debieten
 • Goed in grote complexe organische molekulen (geur);Stallucht + verkeer (fijn stof)
 • Laag energie verbruik
 • Lage kosten in verbruik
In onderstaande film (3 min) wordt ingegaan op de Corona luchtzuivering. 


Gantter: MS Project voor Chrome (gratis)


Klinkt dit bekend? Je krijgt een planning als MS project bestand ( MPP ) per mail maar je kunt hem niet openen, laat staan bewerken. Gelukkig is er nu Gantter, een gratis online ‘MS project’ alternatief.

MS-project is dé standaard voor de PC voor het maken van planningen en het organiseren van projecten. Met zijn prijs van zo’n 1000 euro is het echter ook een duur programma wat niet iedereen standaard op zijn PC heeft staan. Gelukkig is er nu een uitstekend gratis alternatief voor MS project: Gantter is een MS-project applicatie in Chrome. Voor Chrome – de internetbrowser van Google – komen steeds meer applicaties beschikbaar. En dit werkt best goed.

Voordelen van Gantter in Chrome:

 • De applicatie draait in Chrome: geen gedoe met installatie, licenties en updates;
 • Er is ook een Nederlandstalige versie beschikbaar;
 • Werkt uitstekend samen met Google Docs;
 • Het is gratis, je moet je wel even registreren;
 • Het importeren en exporteren van MPP bestanden gemaakt met de commerciële versie van MS-project is geen enkel probleem;
 • Je kunt de ‘milestones’ (mijlpalen) uit de planning exporteren naar je digitale agenda;
 • De planning kan als PDF worden geëxporteerd of als PNG bestand voor het betere digitale knip-en-plak werk in bijvoorbeeld Word.
 • Je kunt je planning exporteren als MPP-bestand die je lokaal of op je bedrijfsnetwerk kunt opslaan. Je bestanden staan dus niet (alleen) op een server van een derde partij;
 • Het werkt vrijwel hetzelfde als MS-project;
 • Je kunt online samenwerken met anderen aan dezelfde planning (heb ik nog niet getest)
 • Het werkt overigs ook uitstekend in andere browers via deze link;

Nadelen:

 • Het is webapplicatie en kent iets minder mogelijkheden dan de professionele versie van MS project. Zo is er bijvoorbeeld geen handig menu meer onder je rechtermuisknop. Maar dit zal voor de meeste gebruikers niet zo’n probleem zijn. De hardcore gebruiker kan natuurlijk altijd nog een volledige professionele versie van MS project kopen. 

Gebruik je een andere browser?: klik dan hier


Handig: ACAD tekeningen openen en bewerken in Chrome (gratis)


Je kent het vast wel: je krijgt een ACAD tekening per mail en kunt hem niet openen want je hebt geen ACAD op je PC staan. Of je wilt snel nog even wat aanpassen aan een tekening maar de ACAD-tekenaar is al naar huis. Maar nu is er AutoCAD (ACAD) in je eigen browser, en helemaal gratis. 


Best handig dat Chrome van Google. Je kunt steeds meer applicaties in deze browser installeren. Nu kun je ook al ACAD (AutoCAD) in Chrome laten draaien. Een volledige ACAD-licentie kost duizenden euro’s per jaar.  Met deze gratis Chrome applicatie voor ACAD kun je tekeningen bekijken en aanpassen. Uiteraard heb je niet alle mogelijkheden van ACAD, maar om tekeningen te bekijken, te printen / PDF-en en wat aanpassingen te doen werkt het uitstekend. Het draait in Chrome, dus je hoeft niet allerlei zware pakketten op je computer te installeren of je druk te maken over updates en licenties. Kortom: een prima gratis alternatief voor AutoCAD. Je moet je wel even registreren. Gelukkig kun je de bestanden ook gemakkelijk exporteren (als DWG en als DXF) zodat je ze veilig kunt opslaan op je eigen PC of het bedrijfsnetwerk.

Het is ook mogelijk om online met meerdere mensen naar 1 bestand te kijken en te bewerken, maar dat heb ik nog niet uitgeprobeerd.

De ACAD - applicatie voor Chrome vind je hier. 
Gebruik je een andere browser?: klik dan hier. 

Engelstalige standaardzinnen voor zakelijke correspondentie


Dat is vaak nog best lastig: even snel een mail of brief in het Engels schrijven. Google translate en Babel Fish levert vaak niet het gewenste resultaat op; kijk maar eens naar het resultaat als je een Nederlandse tekst vertaald naar het Engels en vervolgens de Engelse vertaling weer laat terugvertalen naar het Nederlands.

Via deze link kun je een Excel bestand downloaden waarin per onderwerp Engelse standaard zinnen zijn verzameld voor het betere digitale knip-en-plak werk. Zo kun je snel een Engelstalige mail of brief in elkaar zetten door gebruik te maken van een standaard aanhef, afronding, klacht, verzoek om korting, voorstel voor vervolgactie, afspraak, levertijd en dergelijke.

Toelichting: in- en uitklappen onderliggende informatie
Druk op de min en plus tekens in de kantlijn (zie voorbeeld hiernaast) om een groep uit of in te klappen.
Druk op '1' om alles in te klappen


Druk op '3' om alles uit te klappen


Toelichting: overnemen naar Word / Email
Gebruik Ctrl-C om te kopiëren vanuit het Excel-bestand
Gebruik in Word / Mail / Outlook ‘plakken zonder opmaak’ om de tekst in te voegen. Tip: maak een sneltoets voor plakken zonder opmaak.

Klik hier om het Excel- bestand ' standaard zinnen Engels voor zakelijke correspondetie en email ' te downloaden.