NEN 5744 nemen van grondwatermonsters gewijzigd

De NEN 5744 voor het nemen van grondwatermonsters is gewijzigd.


De belangrijkste wijziging is de werkwijze van de methodiek van voorpompen. De oude methodiek leverde vaak troebele grondwatermonsters op, veroorzaakt door losgespoelde gronddeeltjes die de peilbuis in stromen. Daardoor werd de niet-mobiele fractie mee geanalyseerd, met forse overschattingen tot gevolg.
De lage-troebelheidsmethode, zoals in de nieuwe NEN 5744 is beschreven, gaat uit van traag voorpompen direct vanuit het filterdeel van de peilbuis. In tegenstelling tot de oude '3x natte peilbuisinhoud'-methode, hoeft dan ook nauwelijks meer water weggepompt te worden vanuit het blinde deel van de peilbuis. De nieuwe procedure geldt voor alle te analyseren parameters.

Hierover staat het volgende in de norm:


Het voorpompen kan worden beëindigd indien: 
—  minimaal de waarde van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) stabiel is geworden én vijfmaal de inhoud van het filterdeel van de peilbuis is weggepompt of 
—  wanneer het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) en de opgeloste zuurstof (O 2 ) stabiel zijn geworden of 
—  totdat minimaal 3 x de natte peilbuisinhoud is verwijderd.

Over 'slechtlopende' peilbuizen is het volgende opgenomen in de norm:


 Noteer indien nodig, of de peilbuis slechtlopend is en of er beluchting tijdens het voorpompen is opgetreden. Er kunnen zich twee situaties voordoen waarbij, zelfs bij het voorpompen met een zeer laag debiet, de verlaging van het waterniveau in de peilbuis groter is dan 50 cm bij een debiet van 100 ml/min (= slechtlopende peilbuis).
 —  In situatie 1 staat het filterdeel nog wel volledig onder water (niet belucht). In deze situatie kan tot monsterneming worden overgegaan indien de veldparameters EGV en eventueel O 2  zijn gestabiliseerd en/of vijfmaal de inhoud van het filterdeel is voorgepompt.  Noteer in het veldwerkverslag: ―Slechtlopende peilbuis / niet belucht. 
—  In situatie 2 is zelfs het filterdeel gedeeltelijk droog (belucht). In deze situatie zal door de beluchting van filter met omstorting geen goede monsterneming mogelijk zijn. Overweeg of herplaatsing van een beter lopende peilbuis mogelijk is. Indien toch een monster wordt genomen, zorg er dan voor dat er voldoende grondwater in de peilbuis aanwezig is om het gehele monstervat te vullen. Noteer in het veldwerkverslag: ―Slechtlopende peilbuis / belucht. 


Meer info vind je hier.

Bedragen uitschrijven in Excel

Je komt het regelmatig in contracten en aanbiedingen tegen: je moet de getallen compleet uitschrijven in letters. In plaats van 2.250.000,= moet je dan 'twee miljoen tweehonderd vijftig duizend euro' opschrijven.

Een vervelende en tijdrovende klus; ik zag laatst een meetstaat met meer dan 900 posten die compleet uitgeschreven moesten worden in letters. Bovendien moet je goed opletten, het bedrag in letters prevaleert namelijk ten opzichte van het getal in cijfers.

Daarom heb ik een kleine module gemaakt waarmee je een functie aan Excel toevoegt om bedragen tot en met de eurocenten uit te schrijven in letters. Deze module (het bestand 'getaleuro.bas') kun je hier downloaden. Dit werkt in alle Excel versies (2003, 2007 en 2010).

Korte handleiding


  1. Download het bestand ‘getaleuro.bas’ op http://ge.tt/2an2i26
  2. Open het Excel-bestand waarin je bedragen wilt uitschrijven
  3. Open Microsoft Visual Basic in Excel door op ‘Alt-F11’ te drukken
  4. Klik in het menu op bestand => bestand importeren en open het bestand ‘getal euro.bas’
  5. De module is nu toegevoegd. Bewaar het bestand (Ctrl+S) als Excel-bestand met ingeschakelde macro’s (*.XLSM)
  6. Sluit Mircosoft Visual Basic (Alt+Q)
De functie 'getaleuro' is nu toegevoegd aan Excel. Dus als je intypt: =getaleuro(A1)   dan wordt het getal in de cel A1 uitgeschreven in letters. Zie onderstaand voorbeeld.

Bovenstaand voorbeeld Excel bestand vind je hier. 


LET OP: de volgende keer dat je het Excel-bestand opent moet je de macro's weer inschakelen.

Zie onderstaande presentatie voor een nadere toelichting.


Getallen en bedragen uitschrijven in letters (Excel)
View more presentations from Frank Pels

UPDATE: je moet de getallen (in Excel) wel afronden op hele eurocenten, anders werkt deze macro niet goed. 

workshop over duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

AgentschapNL/ Bodem+ en de gemeente Utrecht organiseren op 8 en 9 juni 2011 in het kader van het interregproject www.citychlor.eu een workshop over duurzame binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

Doel van deze workshop is om verschillende sectoren met elkaar in contact brengen. De komende tijd gaat er van alles veranderen op het gebied van bodemverontreiniging en ruimtelijke ontwikkeling. Er komen nieuwe regels en meer mogelijkheden en kansen. Deze bijeenkomst is bovendien niet alleen landelijk interessant is maar ook Europees. Europese regels worden steeds belangrijker en Utrecht is een proeftuin in een Europees project. De Utrechtse ervaringen spelen een rol bij de aanpassing van de wetgeving.

Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.

Cursus 'bodemsanering door gestimuleerde afbraak'

Hieronder is de presentatie en achtergrondinfo te zien van de PAO cursus  'bodemsanering door gestimuleerde afbraak' zoals gegeven op 12 mei 2011.

Achtergrondinformatie:Praktijkervaring met gestimuleerde afbraakprocessen (insitu bodemsanering)

View more presentations from Frank Pels.

In dit artikel wordt toegelicht hoe je berekenen hoeveel substraat je nodig hebt om VOCl anaeroob af te breken. 

Hier een link naar het artikel 'enhanced reductive dechlorination: case-studies to illustrate thedifferent possibilities for carbon sources and injection methods'. In dit artikel wordt verschillende substraten en injectiemethoden om VOCl anaeroob af te breken met elkaar vergelijken aan de hand van praktijkgevallen.