Geochemische atlas Nederland beschikbaar

Kijk, daar heb je nog eens wat aan!


De Geochemische atlas van Nederland is nu online beschikbaar. De atlas bouwt voort op promotieonderzoek vanuit Utrecht. En daarop komen nu gegevens van RIVM, Deltares en Alterra samen. De atlas bevat kaarten en tabellen die gebaseerd zijn op een bodemchemische dataset met ruim 358 locaties in Nederland. Van zowel de bovengrondgrond als de ondergrond zijn de gehalten van 38 chemische elementen bepaald. De resultaten worden in deze atlas gepresenteerd als kaarten, tabellen en frequentieverdelingen.

De atlas is hier (PDF-alert, 189 bladzijden) te downloaden.

CORONA luchtzuivering gepresenteerd

HMVT heeft haar nieuwe CORONA luchtzuivering gepresenteerd op de High Automotive Campus in Helmond. Met deze luchtzuivering gaan we luchtverontreiniging van verkeer (o.a. fijn stof) aanpakken in een verkeerstunnel in Eindhoven. Hieronder een impressie op de lokale omroep.

Presentatie CORONA luchtzuivering

Corona is een nieuwe methode van luchtreiniging waarbij verontreinigingen in een plasmaveld worden afgebroken tot onschuldige eindproducten. Zo’n plasmaveld wordt opgewekt door middel van hoogspanning. Deze techniek is door HMVT en Oranjewoud ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit van Eindhoven.

De Corona techniek kan een alternatief worden voor andere luchtzuiveringstechnieken zoals katalytische verbranding, gaswassers, actief kool, cryocondensatie en biologische luchtfilters. De techniek is echter ook bij uitstek geschikt om grote luchtdebieten te behandelen, bij een naar verhouding zeer gering energieverbruik. De luchtzuivering kan o.a. organische geurstoffen, organische verontreinigingen, solvents, luchtverontreiniging van verkeer, stallucht, uitlaatgassen en fijn stof aanpakken.

In onderstaande presentatie wordt de techniek toegelicht. De hele presentatie is ook hier te bekijken.


Aanrader: boekje 'effectief omgaan met risico's' (gratis)

Onlangs kwam het boekje 'effectief omgaan met risico's, van denken naar doen' van het CROW / Risnet uit. Het boekje gaat over risico-management. Dit keer geen vage modellen of enorme lijsten met risico's zoals je die bij een aanbesteding nog wel eens moet invullen (en vervolgens hoor je er nooit meer wat van).

Het boekje bevat hele praktische tips over wat je moet doen. Speciale aandacht is er voor de communicatie rondom risico's. Zo is de tool 2x2 vragen beschreven. Als iedereen (opdrachtgever en opdrachtnemer) dat zou toepassen, dan ondervang je daarmee volgens mij zo'n 90% van de problemen.

Daarnaast is het boekje met 40 bladzijden niet dik.

Tot slot nog even de 6 gouden tips uit het boekje:

 1. Praat erover;
 2. Maak het belangrijk;
 3. Wees realistisch;
 4. Bereid het voor;
 5. Betrek de juiste mensen;
 6. Verbeter structureel;
Het is misschien een open deur, maar als je deze tips specifiek voor je projecten kunt maken én toepast dan verlopen je projecten (bijna) moeiteloos. 

Het boekje is - na registratie - gratis te downloaden

GT Academy over directe injecties

Groundwatertechnology ( Rotterdam ) houdt op 26 november haar tweede GT Academy. Een uitstekend initiatief. Dit keer gaat het over directe injecties. Er zal aandacht worden besteed aan een aantal toepassingen van Adventus.


 • Aquablok of ISGS, een product waarmee verontreinigingen geïmmobiliseerd kunnen worden, 
 • EHC-O, een product waarmee de aërobe biologische afbraak gestimuleerd wordt;
 • EHC, een product gebaseerd op micro-deeltjes ijzer, waarmee afbraak van VOCl verontreinigingen d.m.v. chemische reductie bereikt wordt;
 • EHC-M, een product, waarmee afbraak van VOCl verontreinigingen d.m.v. chemische reductie en tegelijkertijd de immobilisatie van zware metalen bereikt wordt;
 • Daramend, waarmee de anaërobe afbraak en afbraak door chemische reductie van verontreinigingen on site kan worden gestimuleerd. 
Deze producten van Adventus hebben zich in de praktijk bewezen, maar zijn over het algemeen wel redelijk duur. 

Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek ( HMVT ) heeft een aantal meer dan uitstekende alternatieven ontwikkeld voor anaerobe biologische afbraak (o.a. het slowrelease substraat ENNA), chemische reductie met nulwaardig nano ijzer (FENNA), chemische oxidatie, aerobe biologische afbraak en combinaties daarvan. HMVT levert niet alleen de ingrediënten, maar levert een totaal concept / ontwerp en voert deze ook uit. Op kleine locaties met een mobiele injectieunit. Voor grotere locaties heeft inmiddels een behoorlijke efficiency -verbetering plaatsgevonden. 
Indien gewenst voert HMVT deze projecten risico-dragend uit. Stel HMVT maar eens op proef!

Afbraak van aromaten ( BTEX ) onder sulfaatreducerende omstandigheden

Anaerobe afbraak BTEX
In de afgelopen tien jaar zijn gegevens gepubliceerd die aantonen dat natuurlijke afbraak van koolwaterstoffen in de bodem grotendeels plaatsvinden door anaërobe processen. Sommige gegevens hebben aangegeven dat benzeen recalcitrant is, sommige hebben aangetoond dat het afbreekt, maar in een trager tempo dan tolueen, ethylbenzeen en de xylenen (TEX) onder anaërobe omstandigheden. Veel natuurlijke afbraakstudies hebben gewezen op deze verschillen in afbraaksnelheid.

In het document ' Comparison of BTEX Attenuation Rates Under Anaerobic Conditions ' wordt ingegaan op de afbraak van aromaten (BTEX) aan de hand van vier locaties in het Midwesten van de VS (Illinois, Indiana, Michigan, en Missouri). Dit document is geschreven door mijn  collega van Delta.

Verschillende afbraaksnelheden
Hoewel de verschillen in de afbraak van benzeen en de overige aromaten (TEX) verschillen van locatie tot locatie, vooral door de beschikbaarheid van de elektronen-acceptoren, blijkt er toch een duidelijke relatie te zijn tussen de afbraaksnelheid van benzeen en de overige aromaten (TEX).

Op alle locaties blijkt tolueen het snelste af te breken, gevolgd door benzeen. De afbraaksnelheid van benzeen is gemiddeld 70% tot 80% van de afbraaksnelheid van tolueen. Xylenen - afhankelijk van de exacte verschijningsvorm - hebben een afbraaksnelheid van 60% tot 70% van tolueen. Ethylbenzeen heeft een afbraaksnelheid van ongeveer 50% tot 60% van tolueen.

Deze verhoudingen werden aangetroffen bij locaties met natuurlijke afbraak (NA) en bij locaties waar de afbraak onder sulfaatreducerende omstandigheden werden bevorderd.

Het document is hier te downloaden (PDF, 13 MB).

Stimuleren biologische afbraak onder sulfaatreducerende omstandigheden
Delta heeft een methode ontwikkeld en gepatenteerd om de afbraak van aromaten ( BTEX ) onder sulfaatreducerende te bevorderen. Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek ( HMVT ) is een 100% zusterbedrijf van Delta en kan deze techniek toepassen op de Belgische, Duitse en Nederlandse markt. Deze methode is kansrijk met name in het westen van Nederland en België waar van nature al redelijke hoge concentraties sulfaat in het grondwater voorkomen.

Richtlijn Inhoud Saneringsplan definitief vastgesteld

Doel van de Richtlijn (documentnummer 5010) is het bevorderen van de uniformiteit en kwaliteit van bodemsaneringsplannen die worden ingediend bij het bevoegd gezag Wet Bodembescherming (provincies en gemeenten). Het ontwerp heeft ter inzage gelegen. Na behandeling van de ingekomen reacties van diverse partijen heeft het CCvD Bodembeheer op 14 oktober 2010 de definitieve versie vastgesteld.

De Richtlijn brengt de wettelijke eisen in beeld. Ontwerp-aspecten en andere wensen vanuit de opdrachtgever zijn buiten beschouwing gebleven.  De Richtlijn geeft een overzicht van hetgeen er in een saneringsplan staan zodat het bevoegd gezag Wbb alle gegevens heeft om tot een besluit te kunnen komen. De opzet van de Richtlijn sluit volledig aan op de Toetslijsten van het bevoegd gezag die zijn opgenomen in de BUM Wbb.  Er is geen certificaat of erkenning vereist voor het gebruik van dit document.

De Richtlijn is opgesteld in het kader van het SIKB-project BEUK.

De richtlijn is hier (PDF-alert) te downloaden.

Meer informatie is te vinden op de website van SIKB.