Bodemaanpak op de schop 'van saneren naar innoveren'

In dit rapport opgesteld door Stuurgroep Bodem (STUBO) wordt kort teruggekeken op 30 jaar bodemsanering en vervolgens naar de uitdagingen voor de toekomst. De conclusie is dat er veel in de bodemaanpak is bereikt. Ook wordt geconcludeerd dat er in de bodemwereld sprake is van hardnekkige knelpunten en vastgeroeste conventies die innovatie belemmeren. In het rapport wordt dan ook bepleit om vanaf 2015 het bodemsaneringsbeleid om te vormen tot een eigentijdse bodemkwaliteitszorg, als onderdeel van de ruimtelijke ordening.


"De werkgroep wil niet de indruk wekken uit te zijn op blinde deregulering. Ons doel is een gestage verbetering van de bodemkwaliteit. Maar dan als integrale afweging binnen de totale duurzame ontwikkeling van gebieden...."
[..]

"We moeten oppassen, want de bodemwereld houdt zichzelf in stand, terwijl je het bodemverontreinigingsprobleem morgen eigenlijk als opgelost kunt beschouwen.  Er is dan geen sprake meer van een probleem, maar van een beheersbaar aspect in de ruimtelijke planvorming."
[..]

"De overheid moet ook het lef kunnen hebben om te zeggen: u hebt genoeg aan de bodem gedaan. U bent klaar."
[..]

 Kom uit de ‘comfortzone’ en bied de klanten pragmatische oplossingen aan. Werk in de geest van richtlijnen en protocollen, maar volg ze niet slaafs tot op de letter. Gefundeerd afwijken mag als dat de kwaliteit van het resultaat ten goede komt.
[..]

 Maak afspraken met grootsaneerders over proeftuinen voor innovatie. Stel bijvoorbeeld dat in 5% van de projecten vernieuwing van proces en/of techniek plaats moet vinden. Zorg voor de nodige randvoorwaarden (leerdoelen, een zekere 'misluk ruimte', eenmalige uitzondering op regels) en zorg voor verankering van het resultaat in het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.

[..]

Houd het bestaande bouwwerk van richtlijnen en protocollen tegen het licht. Kijk wat echt nodig is en zorg voor nieuw draagvlak daarvoor. Geef ruimte voor creativiteit en maak regels die stimulerend zijn voor innovatie.
[..] Zorg voor een ander gebruik van termen: interventiewaarde, ernstig geval, spoed, bodemsaneringsprobleem, bodemsaneringsoperatie zijn geen geschikte termen in de communicatie en in de onderbouwing van maatregelen in het bodembeheer. Hanteer zo mogelijk het soort termen zoals die ook bij andere milieucompartimenten worden gebruikt. 

Innovatie Bodemkwaliteitszorg Rapport