Cursus 'bodemsanering door gestimuleerde afbraak'

‘Ik vind het bijzonder om te zien dat de bodem in staat is om zich aan te passen aan nieuwe situaties. Micro-organismen blijken heel goed om te kunnen gaan met verontreinigingen in de bodem en zijn in staat de verontreinigingen ook daadwerkelijk af te breken, al dan niet met hulp van ons. We kunnen deze capaciteit goed gebruiken bij het saneren en beheren van verontreinigde locaties.'
Op 11 mei en 12 mei 2011 wordt hij weer gegeven: de cursus 'bodemsanering door gestimuleerde afbraak' met medewerking van o.a. Frank Pels.


Wat leert u als cursist
Kennis over het verstandig inzetten van gestimuleerde biologische saneringstechnieken is wat we als cursusstaf willen overdragen. Kansen benutten maar ook weten wanneer gestimuleerde afbraak geen oplossing biedt. De achterliggende processen en een overzicht van onderzoeksmethodieken en saneringstechnieken is belangrijke basiskennis die u in uw bagage krijgt.


  • U krijgt inzicht in de processen en technieken die bij gestimuleerde afbraak een rol spelen.
  • U leert welke mogelijkheden de verschillende technieken bieden en welke resultaten daarmee behaald kunnen worden.
  • U leert hoe u voorafgaand aan de sanering onderzoek en metingen kunt (laten) verrichten die van belang zijn om de haalbaarheid van gestimuleerde afbraak te bepalen.
  • U kunt na afloop van de cursus sturing geven aan het saneringsproces en ingediende saneringsonderzoeken en -plannen kritisch beoordelen.


Waar gaat de cursus over
Over invulling geven aan kosteneffectiviteit. Over effectieve en betaalbare saneringen van spoedlocaties. Over het saneren van bronzones en daarmee het reduceren van nalevering aan het grondwater zodat een stabiele eindsituatie wordt bereikt of gebiedsgericht grondwaterbeheer haalbaar wordt. Gestimuleerde biologische processen kunnen hierbij een belangrijke bijdrage leveren. In toenemende mate worden daarom saneringen uitgevoerd waarin gestimuleerde biologische afbraak een belangrijke rol speelt. Als betrokkene in het werkveld bodem is het van belang om de benodigde achtergrondkennis te hebben over deze technieken.

In deze cursus gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden die gestimuleerde afbraak biedt en de resultaten die daarmee zijn geboekt. Met de in deze cursus opgedane kennis kunt u als cursist de kansen en haalbaarheid van deze technieken goed inschatten, plannen beoordelen en saneringen beter begeleiden.

Voor wie is de cursus bedoeld

  • Medewerkers van bevoegd gezag en gemeenten
  • Medewerkers van milieudiensten die geconfronteerd worden met saneringsplannen op basis van gestimuleerde biologische afbraak en daar een oordeel over moeten vormen
  • (Aankomende) adviseurs
  • Junior medewerkers bij aannemers


Bijzonderheden
Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van SKB.


Programma

Woensdag 11 mei 2011

09.30 – 09.45 Introductie
Welke rol kunnen gestimuleerde biologische saneringstechnieken spelen in de totale bodemsaneringsoperatie? Wat mag en kun je van deze technieken verwachten? Een korte introductie van de opzet van de cursusonderdelen.
Niels van Ras (Bioclear BV)

09.45 – 13.00 GGA 01 Aërobe afbraak en processen
In dit onderdeel worden alle van belang zijnde processen met betrekking tot aërobe gestimuleerde afbraak behandeld. Welke verontreinigingen zijn aëroob afbreekbaar en welke aërobe technieken kunnen worden onderscheiden? Hoe stel ik de haalbaarheid van deze technieken vast? Wat wordt nu in praktijk gebruikt en welke resultaten worden behaald? Aërobe gestimuleerde afbraak wordt daarmee van theorie tot praktijk behandeld, waarbij van de cursisten een actieve inbreng wordt verwacht tijdens rekenvoorbeelden, uitwisseling van ervaringen en het zelf uitwerken van een case.
Charles Pijls  (Tauw) 

13.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 16.30 GGA 02 Anaërobe afbraak en processen
Verschillende verontreinigingen zijn ook of juist alleen biologisch afbreekbaar onder anaërobe omstandigheden. Anaërobe gestimuleerde afbraak biedt in dat geval interessante mogelijkheden. Ook in dit onderdeel wordt de theorie behandeld tot en met de uitdieping van de praktijkervaringen en worden rekenvoorbeelden en een case aan de cursisten voorgelegd.
Adri Nipshage,(Bioclear BV)


Donderdag 12 mei

09.30 – 11.00 GGA 02 Resumé van dag 1 en vervolg anaërobe afbraak en processen
Adri Nipshagen (Bioclear BV)
11.15 – 13.00 GGA 03 Innovatie in biologische in-situ saneringstechnieken en monitoring
De ontwikkeling van biologische in-situ saneringstechnieken en monitoringstechnieken staat niet stil. Zo blijkt dat biologische in-situ technieken ook in kernzones met hoge concentraties verontreinigingen kunnen worden toegepast en dat voor de traditionele monitoring middels grondwatermonstername uit peilbuizen en laboratoriumanalyses alternatieven beschikbaar zijn. In dit onderdeel wordt ingegaan op de innovaties op deze gebieden en worden toepassingen van deze innovaties toegelicht.
Tobias Praamstra (Tauw) Adri Nipshagen (Bioclear BV)

13.00 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 GGA 04 Aandachtspunten en valkuilen bij biologische in-situ saneringen
In de praktijk gaat er regelmatig wat mis bij in-situ saneringen in het algemeen en daarmee ook bij biologische in-situ saneringen. Vaak is dat te herleiden tot verkeerde verwachtingen in bijvoorbeeld saneringsduur of te behalen eindconcentraties of tekortkomingen in ontwerp, uitvoering en monitoring. In dit onderdeel worden de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen van biologische in-situ saneringen aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt en worden oplossingen gegeven om deze valkuilen te omzeilen en problemen in de uitvoering voor te zijn.
Adri Nipshagen (Bioclear BV) en Tobias Praamstra, (Tauw)

15.15 – 16.15 GGA 05 Praktijkervaring met gestimuleerde afbraakprocessen vanuit de aannemerskant
Hoe worden ‘innovatieve’ gestimuleerde afbraakprocessen door de aannemers bekeken? Wat is hun ervaring met deze technieken? En wat kan wel en wat niet? Maar ook: wat kan er beter in de totale keten van bodemsanering.
Frank Pels,( HMVT)


Meer info
Zie onderstaande folder die ook hier is te downloaden.Fullscreen hier.

Inschrijven kan hier.

PAO Bodemsanering Door Gestimuleerde Afbraak