Altijd inzicht in de meest actuele meetgegevens


De behoefte naar realtime inzicht in actuele meetgegevens groeit. Oranjewoud heeft daarom OWMonit ontwikkeld voor het online uitvoeren van metingen, registratie, beheer en visualisatie van meetdata. Momenteel is het online monitoren van grondwaterstijghoogten al operationeel. In de toekomst kunnen hieraan ook andere metingen gekoppeld worden, zoals die van zettingen, grondverplaatsingen, trillingen, geluid, temperatuur (WKO) e.d.

Online monitoren van grondwaterstijghoogten
Actieve bewaking van het grondwaterpeil is nodig om alert te kunnen reageren. Grondwatermonitoring en grondwaterbeheer bij het uitvoeren van ondermeer bodemsaneringen en bronbemalingen krijgt een steeds belangrijkere rol. Dit komt meer en meer terug in vergunningseisen van bevoegde overheidsinstanties. Realtime inzicht in de actuele grondwaterstanden en stromingsrichtingen is hierbij vereist om ongewenste situaties en schade te voorkomen. Ook bij het gebiedsgerichte grondwaterbeheer kan direct ingrijpen bij een te laag of te hoog waterpeil noodzakelijk zijn. Oranjewoud geeft met OWMonit invulling aan deze toenemende vraag vanuit de markt, waarbij dit systeem wereldwijd toepasbaar is gemaakt.

Hoe werkt OWMonit? 
OWMonit ontvangt gegevens van dataloggers die zijn uitgerust met een draadloze GPRS unit. De dataloggers zelf kunnen worden uitgerust met verschillende typen meetkoppen. De metingen van de grondwaterstand worden met een zelf in te stellen tijdsinterval herhaald.

De meetkop en datalogger zijn in alle typen peilbuizen met een inwendige diameter > 25 mm toepasbaar. De meetgegevens worden automatisch opgeslagen en verzonden. De meetgegevens zijn vervolgens eenvoudig via een PC met internetverbinding te bekijken. Via een inlogaccount krijgt u toegang om in OWMonit mee te kijken en de meetdata te downloaden. Deze kunnen vervolgens eenvoudig worden weergegeven in een tabel of grafiek.

Vooraf kunnen ook grenswaarden worden ingesteld. Wordt een bepaalde grenswaarde over- of onderschreden, dan wordt direct een email of SMS gestuurd. Op deze manier is het mogelijk tijdig maatregelen te nemen op een ontstane situatie.

Voorbeelden van realtime monitoren met OWMonit

Monitoren van grondwaterverontreinigingen
Verandering in grondwaterstand kan leiden tot verdere verspreiding van een grondwaterverontreiniging. Daarom is dit systeem uitermate geschikt om in te zetten op langlopende milieukundige grondwatermonitoringen. Ook wanneer bij werkzaamheden nabij een grondwaterverontreiniging de grondwaterstand tijdelijk verlaagd wordt, kunnen met OWMonit de effecten op de verontreinigingspluim meteen inzichtelijk gemaakt worden.

Monitoren van bronbemalingen
Bij bouw- en rioolwerkzaamheden wordt vaak de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. Hierdoor kan schade ontstaan in de directe omgeving door verzakking van gebouwen en verdroging van beplantingen. Vergunning verlenende instanties stellen daarom eisen aan de maximale drooglegging. Met OWMonit kan realtime de grondwaterstandsverlaging worden gemonitoord.

Ook het omgekeerde geldt. Indien een minimale drooglegging noodzakelijk is om werkzaamheden uit te kunnen voeren en schade aan de nieuwbouw te voorkomen, is realtime inzicht in de grondwaterstand noodzakelijk. Indien door storing de bronnering uitvalt, wordt middels het alarmsysteem direct een email of SMS gestuurd. Direct handelen op de ontstane situatie is hierdoor mogelijk.

Monitoren bij grondwater gerelateerd peilbeheer
Binnen tal van water- en hoogheemraadschappen vindt omschakeling plaats van het traditionele peilbeheer naar integraal waterbeheer. Hierbij wordt het oppervlaktewaterpeil gestuurd aan de hand van de gemeten en gewenste grondwaterstanden. OWMonit maakt het mogelijk dagelijks het peilbeheer af te stemmen op de grondwaterstanden.

Monitoren bij warmte en koude opslag (WKO)
Warmte- en koudeopslag is een duurzame techniek om in de winter gebouwen te verwarmen en in de zomer te koelen. Het rendement van dit systeem is onder meer afhankelijk van het verschil in grondwatertemperatuur. Met OWMonit is het nu mogelijk dagelijks de grondwatertemperaturen te volgen en zo nodig bij te sturen.

Lees folder 'OWMonit, Altijd inzicht in de meest actuele meetgegevens '