Headspacemetingen bij insitu bodemsaneringen (UPDATE)


HMVT past als aannemer vaak headspacemetingen toe bij bodemsaneringen om snel en tegen lage kosten indicatief een bodemverontreiniging in beeld te brengen. Na plaatsing van de filters voor de insitu bodemsanering worden alle filters doorgemeten met head-spacemeting. Dit is een indicatieve meting waarbij een standaardflesje half wordt gevuld en flink wordt geschud. Vervolgens wordt met een PID-meter de concentratie verontreiniging in de lucht boven het verontreinigde water gemeten en genoteerd. Voor vluchtige verontreinigingen, geeft dit een goede indicatie van de concentratie verontreiniging in het grondwater. Hiermee kunnen vervolgens:

 • De relevante monsters worden geselecteerd voor analyse op het lab;
 • De in situ bodemsanering worden geoptimaliseerd;


Deze techniek is toepasbaar voor vluchtige verontreinigingen zoals:

 • VOCl / Solvents (Per, Tri, Cis, VC,  Chloorethanen)
 • Aromaten ( BTEX ); 
 • Naftaleen 


Voordelen:

 • Snel, je weet direct in het veld de uitkomst;
 • Goedkoop
 • Goede indicatie van de aanwezigheid van vluchtige verontreinigingen
 • Snelle en gemakkelijke optimalisatie in situ bodemsanering
 • Betere selectie van monsters mogelijk waardoor de kosten voor (duur) labonderzoek kunnen worden geoptimaliseerd;

Nadelen:

 • Het blijft een indicatie, het is dus geen vervanging voor Sterlab / AS3000 monsters;


Met headspacemetingen kan snel en tegen lage kosten indicatief een bodemverontreiniging in beeld worden gebracht. HMVT past dit vaak toe bij de processturing van insitu bodemsaneringen. In de HMVTWiki ‘Headspacemetingen bij insitu bodemsaneringen’ wordt hier nader op ingegaan. 

UPDATE: In het artikel 'Field Investigation of Vapor-Phase-Based Groundwater Monitoring (PDF, 14 bladzijden)' wordt nader ingegaan op de relatie head-space en bodemluchtmeting en het gehalte verontreiniging in de bodem