Richtlijn Inhoud Saneringsplan definitief vastgesteld

Doel van de Richtlijn (documentnummer 5010) is het bevorderen van de uniformiteit en kwaliteit van bodemsaneringsplannen die worden ingediend bij het bevoegd gezag Wet Bodembescherming (provincies en gemeenten). Het ontwerp heeft ter inzage gelegen. Na behandeling van de ingekomen reacties van diverse partijen heeft het CCvD Bodembeheer op 14 oktober 2010 de definitieve versie vastgesteld.

De Richtlijn brengt de wettelijke eisen in beeld. Ontwerp-aspecten en andere wensen vanuit de opdrachtgever zijn buiten beschouwing gebleven.  De Richtlijn geeft een overzicht van hetgeen er in een saneringsplan staan zodat het bevoegd gezag Wbb alle gegevens heeft om tot een besluit te kunnen komen. De opzet van de Richtlijn sluit volledig aan op de Toetslijsten van het bevoegd gezag die zijn opgenomen in de BUM Wbb.  Er is geen certificaat of erkenning vereist voor het gebruik van dit document.

De Richtlijn is opgesteld in het kader van het SIKB-project BEUK.

De richtlijn is hier (PDF-alert) te downloaden.

Meer informatie is te vinden op de website van SIKB.